Głównej zawartości

Komunikat alertu

W dniu 4 września 2015 roku odbyło się uroczyste otwarcie przejścia granicznego Połowce-Pieszczatka. W uroczystości wzięli udział m.in.: Andrzej Halicki - Minister Administracji i Cyfryzacji, Roland Python - Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Aleksandr Avierianov, Ambasador Republiki Białoruś w Polsce. Na przebudowanym obiekcie znajduje się 12 pasów odpraw (dawniej 2), nowe budynki: budynek główny, socjalne, stanowisko do demontażu pojazdów, rentgen. Obiekt powstał dzięki projektowi „Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach” (KIK/74) współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Zapraszamy do galerii.

dn. 26.09.2015 godz. 16.00
Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze
wstęp wolny

dzerela plakat2015

dn. 09.09.2015 godz. 16.00
Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze
wstęp płatny 1 zł

teatr

Urząd Gminy Czeremcha informuje, że Wojewoda Podlaski z dniem 26 sierpnia 2015r powołał komisję ds. szacowania strat na obszarach dotkniętych suszą, która miała miejsce w okresie 21 czerwca do 20 sierpnia 2015r. na terenie gminy.

Przedmiotem szacowania szkód z tytułu suszy według IX raportu są uprawy wskazane w monitoringu suszy 2015

Składanie wniosków do 17.09.2015r. (czwartek) godz. 15:30.

Zagrożone susza na poziomie gminy są uprawy:

  • Kategoria gleb I (bardzo lekka - piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty)

Ziemniak, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, rośliny strączkowe

  • Kategoria gleb II (lekka - piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty)

Kukurydza na kiszonkę, ziemniak, burak cukrowy, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

  • Szacowaniem szkód objęte są także użytki zielone.

Komisja może dokonywać szacowań szkód tylko do upraw będących w okresie wegetacji i upraw niezebranych.

Poszkodowani rolnicy mogą składają do Urzędu Gminy wnioski wraz z wypełnionymi oświadczeniami, które są podstawą do sporządzenia protokółu.

Oświadczenie.doc

Wniosek.doc

Oświadczenie o ilości zwierząt, produktach i ich cenach.doc

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” serdecznie zaprasza na spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

W związku z wejściem w nowy okres programowania prowadzimy prace związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Dokument, który obecnie przygotowujemy nakreśli główne kierunki rozwoju obszaru LGD „PB” do roku 2022. Spotkania przeprowadzone będą w celu uzyskania informacji o problemach rozwojowych, potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców. Pozyskane informacje pozwolą trafnie określić kierunki rozwoju i obszary wsparcia jakie należy uwzględnić w tworzonej strategii.

Serdecznie zapraszamy na spotkania, by wspólnie stworzyć Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020, w największym stopniu dopasowaną do lokalnych uwarunkowań i potrzeb.

Planowany przebieg spotkania:

  1. Informacje o Rozwoju Lokalnym Kierowanym przez Społeczność (RLKS) i przebiegu prac nad strategią.
  2. Prezentacja diagnozy obszaru w aspekcie społecznym i gospodarczym wraz z wstępną   analizą SWOT.
  3. Zebranie opinii i uwag dotyczących diagnozy i analizy SWOT
  4. Prezentacja możliwych obszarów wsparcia w nowym okresie programowania
  5. Przeprowadzenie badania ankietowego dotyczącego problemów rozwojowych i jakości życia mieszkańców.
  6. Zakończenie - ustalenie dalszego harmonogramu spotkań konsultacyjnych.

Termin spotkania w Gminie Czeremcha - 11 września o godz. 16.00

w Gminnym Ośrodku Kultury

 

 

 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

SPOTKANIE OTWARTE