Głównej zawartości

Komunikat alertu

Mikroporady pomoc w zarządzaniu mikro firmą. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikroprzedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

 

Zapraszamy na stronę www.mikroporady.pl po więcej informacji.

 

Stanowisko wraz z propozycjami zmian mających na celu usuwanie możliwych barier mogących się pojawić w działalności mikroprzedsiębiorstw w sprawie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – projektowanych zmian w ustawach podatkowych mających znaczenie dla działalności przedsiębiorcy.

 

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody od 17.06.2017 r., drzewa, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą być wycięte po dokonaniu obowiązkowego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do Wójta Gminy Czeremcha jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin jest właścicielem systemu zbiórki pustych opakowań po środkach ochrony roślin zwanego Systemem Zbiórki Opakowań PSOR. Działa on na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, zwanym „Porozumieniem Agro” nr 8/2014. System Zbiórki Opakowań PSOR to realizacja obowiązków prawnych nałożonych na wprowadzających produkty w opakowaniach, zawartych w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Jednocześnie Stowarzyszenie prowadzi w imieniu wprowadzających kampanię edukacyjną pod hasłem „Liczy się każde opakowanie”. Więcej informacji o Systemie PSOR oraz o kampanii znajduje się na stronie internetowej www.systempsor.pl.

Zgodnie z polskim prawem, opakowania po środkach niebezpiecznych, w tym po środkach ochrony roślin, powinny być odpowiednio zagospodarowane.                          Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom rolników, którzy potrzebują dowodu na to, że zwrócili odpady do punktu sprzedaży, a tym samym wywiązali się z obowiązków wskazanych w art. 43 ust. 2 ww. ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przygotowało formularz zwrotu/przyjęcia takich odpadów, które są zbierane w ramach systemu PSOR. Dzięki temu rolnik zdający odpady do sklepu zrzeszonego w Systemie PSOR będzie dysponował potwierdzeniem, że postąpił z opakowaniem po środkach ochrony roślin zgodnie z przepisami. Taką kartę rolnik będzie mógł przedstawić przedstawicielowi oddziału regionalnego ARiMR podczas kontroli wzajemnej zgodności.

 

Wzór formularza zwrotu/odbioru odpadu.

Urząd Gminy Czeremcha informuje, że osoby fizyczne mają możliwość publikacji informacji o posiadanych terenach inwestycyjnych w bazie ofert prowadzonych na stronie Podlaskiego Centrum Obsługi Inwestora http://www.coi.wrotapodlasia.pl/. W tym celu należy wypełnić załączone formularze: listę danych dotyczących terenów inwestycyjnych (greenfield) oraz budynków przeznaczonych pod inwestycję (brownfield) i przesłać na adres coi@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 10 marca 2017r.

Z UWAGI NA OKES ZIMOWY I MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA CIĄGŁYCH OPADÓW PRZYPOMINAM WŁAŚCICIELOM I UŻYTKOWNIKOM BUDYNKÓW O KONIECZNOŚCI USUWANIA NA BIEŻĄCO ZŁOGÓW ŚNIEGU Z PŁASKICH DACHÓW ORAZ SOPLI LODOWYCH, ABY UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI  I MIENIA.

 

POWIATOWY INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO

W HAJNÓWCE

W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych Koło Łowieckie „Puszcza" w Białowieży potwierdza wcześniejszą informację, że zgłoszenia szkody w formie pisemnej wg załączonego wzoru należy kierować na adres koła tj. Koło Łowieckie „Puszcza", ul. Tropinka 94, 17-230 Białowieża.

Biorąc pod uwagę wymogi formalno-prawne zawarte w powołanym Rozporządzeniu oraz dążenie do eliminowania sytuacji, konfliktowych przy szacowaniu szkód i wypłacie odszkodowań informujemy o załączaniu do zgłoszenia szkody (wg podanego wzoru) następujących dokumentów.

 1. Wzór zgłoszenia szkody łowieckiej,
  1. Kserokopia wypisu z rejestru gruntów (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia składania wniosku),
  2. Kserokopia kopii mapy ewidencyjnej gruntów z działką, na której wystąpiła szkoda (wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia składania wniosku),
 2. Kserokopia umowy dzierżawy w przypadku dzierżawienia działki,
  1. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu poszkodowanego czynności prawnych związanych z postępowaniem odszkodowawczym, a w szczególności do uczestnictwa w oględzinach, ostatecznym szacowaniu szkód oraz składania podpisów w protokołach i innych dokumentach w przypadku gdy poszkodowany wyznaczy pełnomocnika,
  2. Zawiadomienie o zbiorze i terminie sprzętu przy ostatecznym szacowaniu,
  3. Formularz z danymi ze wskazaniem numeru rachunku bankowego lub innej formy zapłaty odszkodowania,

Właścicieli i posiadaczy gruntów na których powstała szkoda informujemy, że zgodnie z w/w Rozporządzeniem oględzin oraz szacowania szkód dokonuje się w terminie siedmiu dni od daty zgłoszenia szkody. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego o terminie oględzin, ostatecznego szacowania szkody lub ponownego szacowania szkody nie później niż na 2 dni przed ich dokonaniem, a za porozumieniem stron

- w terminie krótszym.

Nieobecność zawiadomionego poszkodowanego nie wstrzymuje dokonania oględzin lub ostatecznego szacowania szkody.

Z oględzin oraz szacowania szkody szacujący sporządza protokół w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej strony, który podpisują szacujący szkodę, poszkodowany lub jego pełnomocnik oraz przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej, jeżeli uczestniczył w oględzinach lub ostatecznym szacowaniu szkody.

 

Protokół ten jest dokumentem potwierdzającym w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działania siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności na gruntach rolnych zgodnie z §1 pkt 3d Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2009 roku (Dz. U, 168 poz, 1326).

wzory formularzy

PRZEDSIĘBIORCZA SPOŁECZNOŚĆ SZANSĄ ROZWOJU LOKALNEGO  - INSTRUMENTY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE HAJNOWSKIM

Z myślą o rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej oraz jego potencjale w powiecie hajnowskim  pojawia się coraz więcej podmiotów, których zadaniem jest pobudzanie lokalnej sfery społeczno-gospodarczej poprzez rozpowszechnianie wśród społeczności idei przedsiębiorczości jako głównego narzędzia prorozwojowego. Aby ułatwić mieszkańcom start oferują one wsparcie finansowe (tj. programy pożyczkowe, poręczeń kredytowych, dotacje) na zakładanie, rozwój działalności gospodarczej, doradztwo, pomoc w tworzeniu biznesplanów itp. Prócz działalności gospodarczej sensu stricte coraz popularniejsza staje się przedsiębiorczość społeczna (spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne). Programy realizowane na rzecz tego sektora mają celu zwiększenie zaangażowania obywatelskiego w życie lokalne poprzez zwalczanie negatywnych postaw w wyniku upowszechniania wiedzy o możliwościach i korzyściach płynących ze społecznego uczestnictwa. Aktywizacja i integracja środowisk lokalnych wokół wspólnych problemów to główne zadania przez niego przewidziane.  Szczególny akcent położony jest na łączenie społecznej aktywności z aktywnością ekonomiczną - podmioty ekonomii społecznej. Rozbudzanie postaw przedsiębiorczych i ich urzeczywistnianie przynosi wymierne korzyści nie tylko w sferze indywidualnej, ale także staje się biegunem wzrostu w wymiarze lokalnym, zagospodarowując przy tym dostępne zasoby (ludzkie, społeczne – głównie przez tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych, naturalne).  

Decyzją wydaną przez

 

Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

z dnia 29.09.2011 Nr WI.7023.271.4.2011.AC

Z dniem 1 września 2012r. wstrzymana jest eksploatacja składowiska odpadów w Czeremsze.

Przypomina się, że zgodnie z art 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 05. Nr 1326, poz. 2008 póżn. zm.) , WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI zapewniają utrzymanie czystości i porządku między innymi poprzez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Powyższa kwestia uregulowana jest także w § 3 ust. 13 uchwały Nr VI/43/11 Rady Gminy Czeremcha z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeremcha (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 149, poz. 1724).

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania nieczystości, błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z pasa chodnikowego wzdłuż nieruchomości i bezpośrednio przy jej granicy, w miejscu nie powodującym zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań w celu likwidacji śliskości chodnika.

Zanieczyszczenia te winny być gromadzone w miejscu nie stwarzającym zakłóceń w ruchu pojazdów i pieszych.

Zgodnie z art. 10 ust 2 i ust. 2a w/w ustawy nie realizowanie obowiązków zawartych w cytowanej ustawie i Regulaminie podlega egzekwowaniu w drodze postępowania mandatowego.