INFORMACJA

Wójt Gminy Czeremcha na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) informuje o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr geod. 878 obręb Czeremcha o pow. 0,0436 ha. Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Czeremcha ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha pokój nr 5 w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.