Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na „Prowadzenie bankowej obsługi rachunków budżetu Gminy Czeremcha oraz jednostek organizacyjnych", znak sprawy FN. 3052.1.2017 MKN.

 

  1. Opinia RIO o prawidłowości sporządzenia planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania przewidzianego na 2017 rok deficytu w budżecie Gminy Czeremcha.
  2. Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Czeremcha na 2017r. ...
  3. Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Czeremcha sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015r.
  4. Opinia RIO o przedłożonej przez Wójta Gminy Czeremcha informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r.
  5. Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Czeremcha za lata 2017-2023.
  6. UCHWAŁA NR XIII/86/16 RADY GMINY CZEREMCHA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czeremcha za 2015 rok.
  7. UCHWAŁA NR XVI/102/16 RADY GMINY CZEREMCHA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czeremcha na lata 2017 – 2023
  8. UCHWAŁA NR XVI/103 /16 RADY GMINY CZEREMCHA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2017.
  9. Zestawienie posiadanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przez GMINĘ CZEREMCHA na dzień 31.01.2017r.

       10.Sprawozdania finansowe: