17-240 Czeremcha

ul. Duboisa 14

www.gops.czeremcha.pl 

tel./fax. 085 685 01 29

gops_czeremcha@zetobi.com.pl 

Kierownik -  mgr Adam Iwaniuk