OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Czeremcha przypomina producentom rolnym o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01 sierpnia 2019r. do 31 sierpnia 2019r.

Do wniosków należy dołączyć oryginały faktur potwierdzających zakup oleju napędowego (faktury za okres od 01.02.2019r. do 31.07.2019r.).

Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Czeremcha pokój Nr 14, stronie internetowej Gminy Czeremcha lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czeremcha.