INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Czeremcha Nr X/53/19 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 5337)

Urząd Gminy informuje, że:

z dniem 1 stycznia 2020 roku

obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MIESIĘCZNE kwoty nowych stawek wynoszą:

I.   za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

  1.  od gospodarstwa domowego 1- i 2-osobowego – 35 zł
  2.  od gospodarstwa domowego 3- i 4-osobowego – 45 zł
  3.  od gospodarstwa domowego 5-osobowego i więcej – 55 zł

II.  za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny i na których są kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym:

  1. od gospodarstwa domowego 1- i 2-osobowego – 25 zł
  2. od gospodarstwa domowego 3- i 4-osobowego – 35 zł
  3. od gospodarstwa domowego 5-osobowego i więcej – 45 zł

W związku z powyższym na podstawie art. 6m. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI JEST ZOBOWIĄZANY

do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Powyższą deklarację należy złożyć do tut. Urzędu

pokój nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.