Fundusz sołecki na 2021 r. w Gminie Czeremcha

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301, ze zm.) oraz Uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Czeremcha z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, informuję o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwo, w ramach realizacji funduszu sołeckiego na 2021 rok.

Sołectwo

Liczba mieszkańców

Wysokość funduszu sołeckiego

1

Berezyszcze

38

10 320,85 zł

2

Bobrówka

49

10 797.86 zł

3

Czeremcha

2277

43 364,90 zł

4

Czeremcha-Wieś

263

20 077,95 zł

5

Jancewicze

11

9 149,99 zł

6

Kuzawa

165

15 828,19 zł

7

Opaka Duża

18

9 453,55 zł

8

Pohulanka

17

9 410,18 zł

9

Połowce

17

9 410,18 zł

10

Stawiszcze

185

16 695,49 zł

11

Wólka Terechowska

83

12 272,27 zł

12

Zubacze

49

10 797,86 zł

RAZEM:

3172

177 579,27 zł

Fundusz sołecki, to środki w budżecie gminy, zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Sołectwo, aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego, musi zwołać zebranie wiejskie, na którym zostanie uchwalony wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Wniosek musi być uchwalony z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. We wniosku należy wskazać co mieszkańcy chcą zrobić, wstępnie oszacować koszty zadania oraz uzasadnić w jaki sposób dane zadanie przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.

Zgodnie z art. 2 ust 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim każde przedsięwzięcie musi spełniać następujące warunki:

  • być zadaniem własnym gminy,
  • służyć poprawie warunków życia mieszkańców,
  • być zgodne ze strategią rozwoju gminy- Programem Rozwoju Lokalnego Gminy Czeremcha na lata 2015-2025.

Uchwalone wnioski przez zebranie wiejskie należy składać w nieprzekraczalnym terminie- do 30  września 2020 r.

Wójt Gminy Czeremcha