Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2021 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku uprzejmie informuje, że Uchwałą Nr 20 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 3 grudnia 2020 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2021 r.

W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w I kwartale 2021 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I kwartale 2021 r. wynosić będzie 10% obowiązującej w grudniu br. emerytury podstawowej (972,40 zł), tj. 97,00 zł miesięcznie.

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

- 12% emerytury podstawowej tj. 117,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,

- 24% emerytury podstawowej tj. 233,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,

- 36% emerytury podstawowej tj. 350,00 dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,

- 48% emerytury podstawowej tj. 467,00 dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Jednocześnie Kasa przypomina, że z uwagi na fakt, że ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników za I kwartał 2021 r. przypada w niedzielę 31 stycznia 2021 r., która jest dniem ustawowo wolnym od pracy, to mając na uwadze postanowienia art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, mającymi zastosowanie do składek w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, realizacja tego obowiązku powinna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 1 lutego 2021 r.

Za pomocnika rolnika miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 161,00 zł.

Zastępca Dyrektora

ds. Świadczeń

mgr Krzysztof  Tomasz  Niewiadomski