ZMIANY W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Czeremcha Nr XIX/119/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości takiej opłaty

Urząd Gminy informuje, że:

z dniem 1 lutego 2021 roku

obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MIESIĘCZNE kwoty nowych stawek wynoszą:

I. za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 18 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

II. za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny i na których są kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 16 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

III. w przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – 36,00 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W związku z powyższym na podstawie art. 6m. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI SĄ ZOBOWIĄZANI
od 01 lutego 2021 roku

do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższa deklaracja jest dostępna w terminie od 01.02.2021 r. na stronie internetowej Gminy Czeremcha: www.czeremcha.pl, Biuletynie Informacji Publicznej: https://ug-czeremcha.pbip.pl/ oraz w siedzibie Urzędu Gminy." 

Wzór deklaracji 2021r.

 

Numer konta bankowego do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy płatności pozostają bez zmian.