Nie wolno:

  • niszczyć, uszkadzać, usuwać znaków i urządzeń granicznych,
  • bezpośrednio komunikować się przez granicę państwową oraz przerzucać i przejmować przez linię granicy jakiekolwiek przedmiotów,
  • wchodzić na pas drogi granicznej.

Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować naganą, karą grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do lat 2 (art. 277 kodeksu karnego oraz art.54 kodeksu wykroczeń).