Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel budynku mieszkalnego i niemieszkalnego jest zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Deklarację można złożyć:

albo

  • w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Czeremcha poprzez złożenie odpowiedniego formularza, dostępnego na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ w zakładce: ,,Do pobrania”, na stronie internetowej Gminy Czeremcha https://www.czeremcha.pl/ lub w siedzibie Urzędu Gminy.

 

 

Jeżeli budynek posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji właściciel/zarządca ma 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. W przypadku wymiany zgłoszonego źródła ciepła właściciel ma obowiązek złożyć nową deklarację również w terminie 14 dni. Obowiązek nałożony na mieszkańców związany jest z utworzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

 

Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw:

Formularz A - budynki i lokale mieszkalne

Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne

Materiały informacyjne:

Ulotka pt. 1 lipca 2021 złóż deklarację

Ulotka nt. celu stworzenia bazy

CEEB - informator dla Właścicieli i Zarządców