Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czeremcha

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czeremcha, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  na  podstawie  projektu  pn.  ,,Modernizacja  oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czeremcha” w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII:  Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6  Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Nr Projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0439/20.

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00131569/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.11.2021.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/00cdc912-3f2c-4ec6-90ac-5e4414a1aeb8