OGŁOSZENIE

W związku z Zarządzeniem nr 220/21 Wójt Gminy Czeremcha ogłasza nabór wniosków o grant w ramach realizacji projektu pt. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Czeremcha” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Typ 4. Projekty grantowe.

Dofinansowanie będzie udzielane Grantobiorcom z terenu Gminy Czeremcha w formie refundacji kosztów poniesionych na montaż instalacji fotowoltaicznej i/lub kolektorów słonecznych Wysokość grantu dla Grantobiorcy nie może przekroczyć 65% kosztów kwalifikowanych Inwestycji.

Warunkiem ubiegania się o grant jest złożenie przez zainteresowane osoby do Urzędu Gminy Czeremcha wniosku wraz z załącznikami w terminie do dnia 20 września 2021 r. do godz. 15:30.

Regulamin udzielenia dofinasowania wraz z wzorem wniosku jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czeremcha www.czeremcha.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czeremcha

 

logo projug