ZMIANY W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Czeremcha Nr XXV/151/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości takiej opłaty

Urząd Gminy informuje, że:

z dniem 1 października 2021 roku obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MIESIĘCZNE kwoty nowych stawek wynoszą:

I.   za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 26 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

II.  za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny i na których są kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 20 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

III. w przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – 52,00 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W związku z powyższym na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, właściciele nieruchomości zostaną powiadomieni o wysokości nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Numer konta bankowego do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy płatności pozostają bez zmian.