Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Czeremsze

Gmina Czeremcha informuje, że przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Czeremsze” jest dofinansowane w 2021 roku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami (Umowa Nr UDA-RPPD.06.01.00-20-0026/19-00).

Projekt polega na modernizacji (przebudowie) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w Czeremsze. Celem projektu jest wzrost udziału odpadów komunalnych zebranych selektywnie w gospodarstwach domowych, w tym surowców odnawialnych na obszarze gminy Czeremcha.

Całkowita wartość projektu: 3 117 686,70 zł.

Kwota dofinansowania: 1 621 304,63 zł.

 

DSC 0001 DSC 0002 DSC 0003 DSC 0008

DSC 0009 DSC 0011 DSC 0013 DSC 0015

DSC 0016 DSC 0018 DSC 0020 DSC 0025

DSC 0026 DSC 0028 DSC 0029 DSC 0034

DSC 0031