Fundusz sołecki na 2022 r. w Gminie Czeremcha

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) oraz Uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Czeremcha z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, informuję o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwo, w ramach realizacji funduszu sołeckiego na 2022 rok:

Lp.

Sołectwo

Liczba mieszkańców

Wysokość funduszu sołeckiego (w zł)

1.

Berezyszcze

34

10 750,59

2.

Bobrówka

41

11 072,19

3.

Czeremcha

2226

45 942,70

4.

Czeremcha-Wieś

250

20 674,22

5.

Jancewicze

11

9 693,91

6.

Kuzawa

167

16 860,97

7.

Opaka Duża

15

9 877,68

8.

Pohulanka

15

9 877,68

9.

Połowce

17

9 969,57

10.

Stawiszcze

179

17 412,28

11.

Wólka Terechowska

84

13 047,73

12.

Zubacze

45

11 255,96

 

RAZEM:

3084

186 435,48

Fundusz sołecki, to środki w budżecie gminy, zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Sołectwo, aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego, musi zwołać zebranie wiejskie, na którym zostanie uchwalony wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Wniosek musi być uchwalony z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. We wniosku należy wskazać co mieszkańcy chcą zrobić, wstępnie oszacować koszty zadania oraz uzasadnić w jaki sposób dane zadanie przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.

Zgodnie z art. 2 ust 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim każde przedsięwzięcie musi spełniać następujące warunki:

  • być zadaniem własnym gminy,
  • służyć poprawie warunków życia mieszkańców,
  • być zgodne ze strategią rozwoju gminy - Programem Rozwoju Lokalnego Gminy Czeremcha na lata 2015-2025.

Uchwalone wnioski przez zebranie wiejskie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2021 r.

                                                                                                Wójt Gminy Czeremcha