O Gminie

Gmina Czeremcha położona jest na terenie powiatu hajnowskiego w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego. Gmina graniczy od północy z gminą Kleszczele, gminą Milejczyce, gminą Nurzec-Stacja i Republiką Białorusi. W województwie podlaskim działają:

  1. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która swoim zasięgiem obejmuje wszystkie powiaty województwa podlaskiego.
  2. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.
  3. Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Białostockiej.

            Gmina Czeremcha jest gminą o charakterze rolniczym i typowo leśnym rodzaju produkcji. Na obszarze gminy uprawiane są głównie zboża oraz hodowane bydło mleczne. Z uwagi na rozległe obszary leśne dużą rolę odgrywa przemysł przetwórstwa drzewnego. Sektor prywatny stanowi 93%. Dominującą formą prawną w sektorze prywatnym są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Dominującą grupę przedsiębiorców w Gminie Czeremcha stanowią mikro przedsiębiorcy którzy stanowią około 97%, mali przedsiębiorcy - 1,5% i średni również - 1,5%. Na terenie gminy nie ma zarejestrowanych dużych przedsiębiorstw. Na terenie Gminy Czeremcha pozostała działalność koncentruje się głównie na handlu detalicznym i hurtowym, budownictwie, rolnictwie i leśnictwie oraz transporcie.

            Na infrastrukturę drogową Gminy Czeremcha składają się drogi: krajowe, powiatowe oraz gminne. Przez obszar Gminy Czeremcha przebiega droga krajowa nr 66 o statusie drogi międzynarodowej, prowadząca do przejścia granicznego w Połowcach. W gminie zapewniony jest transport zbiorowy autobusowy na trasach: Białystok – Bielsk Podlaski – Kleszczele – Czeremcha; Białystok – Hajnówka – Kleszczele – Czeremcha.

            Infrastrukturę komunikacyjną uzupełniają linie kolejowe przechodzące przez teren gminy:

  1. Linia Nr 31 Siedlce - Hajnówka o znaczeniu państwowym;
  2. Linia Nr 32 Czeremcha - Białystok;
  3. Linia Nr 43 Czeremcha - granica państwa - Brześć, w chwili obecnej zawieszony ruch towarowy.

            Obszar Gminy Czeremcha zasilany jest za pomocą dwóch linii energetycznych, z Bielska Podlaskiego oraz Siemiatycz. Sieć elektroenergetyczna na terenie Gminy Czeremcha obejmuje swym zakresem stacje niskiego napięcia (Sn/nn) słupowe w ilości 35 sztuk oraz wnętrzowe w ilości 1 sztuki. Przez obszar gminy przebiegają linie średniego napięcia (Sn): kablowe 5,563 km oraz napowietrzne 54,356 km oraz linie niskiego napięcia (nn): kablowe 5,153 km oraz napowietrzne 59,768 km. Użytkowana na terenie gminy sieć elektroenergetyczna posiada 30 sztuk przyłączy kablowych oraz 1669 przyłączy napowietrznych. Zapotrzebowanie mieszkańców gminy w wodę pitną realizowane jest z stacji wodociągowej grupowego wodociągu Kuzawa. Na terenie gminy scentralizowany system kanalizacji sanitarnej, w układzie grawitacyjno – pompowym posiada miejscowość gminna Czeremcha oraz sołectwa: Kuzawa, Stawiszcze i Połowce. Na terenie Gminy Czeremcha działają dwie oczyszczalnie ścieków komunalnych przy ul. Duboisa oraz przy ul. Fabrycznej.

            Pod względem turystycznym dużym atutem Gminy Czeremcha jest położenie w obszarze chronionego krajobrazu Puszczy Białowieskiej. Okoliczne lasy są bardzo bogate w runo leśne: jagody, grzyby i maliny. Głównymi formami wypoczynku są: turystyka piesza i rowerowa, którą turyści organizują we własnym zakresie. Poza walorami przyrodniczymi gmina zachęca także specyficznym klimatem, stworzonym przez żyjące obok siebie kultury polską, białoruską i ukraińską, co stworzyło specyficzny folklor ludowy. Charakterystyczne dla tego regionu są dawne zwyczaje, święta oraz miejscowy dialekt. Gmina Czeremcha realizuje funkcje turystyczne dzięki rekreacji i istniejącej bazie noclegowej, z której korzystają turyści.