Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Dostawa fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Gminy Czeremcha

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Gminy Czeremcha.

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00205736/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.6.2022.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9b7d2c4f-3063-443e-94da-d84700d9f0c1