Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 zł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę - Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 zł.

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00345099/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.7.2022.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/01274d8e-e352-4787-a6d2-700985c845db