Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czeremcha oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czeremsze.

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00447320/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.8.2022.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/273638aa-3748-4e9d-afb3-ac3cf2a6d3e5