Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Czeremcha-Wieś, Gmina Czeremcha”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Czeremcha-Wieś, Gmina Czeremcha”. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia – PGR.

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00467513/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.9.2022.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ae9eca81-2d79-4c20-bbfe-0d50375c8b25