Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę - ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czeremcha oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czeremsze".

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00469928/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.10.2022.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3c94a658-3bf9-4d58-9f8e-04dc540d6141