Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - ,,Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha”. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja druga.

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00494857/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.11.2022.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/460318c2-fff3-490e-a82a-4adc1253f2e2