Odpady komunalne będą odbierane tylko w pojemnikach spełniających Polską Normę PN-EN 840

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemnik służący do zbierania odpadów komunalnych (dotyczy odpadów zmieszanych).

            Od dnia 01 stycznia 2023 r. zmieszane odpady komunalne będą obierane tylko w pojemnikach spełniających normę PN-EN 840, która zapewnia:

  • przystosowanie konstrukcyjne jak i wytrzymałościowe pojemnika do rozładunku mechanicznego,
  • odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą opróżnienie go przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych,
  • wyposażenie w kółka umożliwiające przemieszczanie,
  • pojemnik powinien być utrzymany w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
  • pojemnik nie może być uszkodzony, m.in. musi posiadać stabilne, nie uszkodzone dno,
  • maksymalne obciążenie: 50 kg dla pojemnika 120 l oraz 100 kg dla pojemników 240 l.

            W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy posiadają pojemniki niezgodne z wyżej wymienionymi wymogami krajowej normy, zobowiązani są do ich niezwłocznej wymiany. W przypadku wystawienia odpadów zmieszanych w nieodpowiednich pojemnikach, firma nie będzie zobowiązana do ich odbioru.