Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha

W dniu 25.04.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha Wójt Gminy Jerzy Wasiluk podpisał umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha” z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – tj. firmą: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa ul. Miodowej i części ul. Długiej.

Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 3.970.440,00 zł brutto. 

Termin zakończenia prac budowlanych wynosi 17 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 25.09.2024 r.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Inwestycja ma na celu zmianę nawierzchni dróg o nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną oraz poprawę bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg na terenie miejscowości Czeremcha. Kwota dofinansowania: 2.607.476,00 zł

 

   DSC_0434.jpg  DSC 0437