Pomoc pieniężna

Szanowni Państwo,
w związku z prośbą Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dot. potrzeby zwiększenia wiedzy na temat dostępnych dla osób uprawnionych form pomocy pieniężnej udzielanej przez ww. Urząd uprzejmie informuję, że zasady udzielania pomocy zostały określone ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 388).
Informacje dot. możliwości korzystania przez osoby o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych z pomocy pieniężnej jak również innych form wsparcia m.in. programów leczenia uzdrowiskowego i zakupu aparatów słuchowych, udzielanej przez UDSKiOR, znajdują się na stronie internetowej https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/sprawy-zdrowotne-isocjalne/ działacze-opozycji-i-osoby-represjonowane.html.
Uprzejmie proszę o rozpropagowanie powyższych informacji wśród osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy.

Z poważaniem
Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Mieczysława Nartowicz
Z-ca Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej