OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane pt. "Przebudowa drogi wewnętrznej do cmentarza w Czeremsze – II etap”, Numer ogłoszenia: 240432 - 2012, Znak: GGiOŚ.271.5.2012.IL .

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

2. Dokumentacja techniczna