OGŁOSZENIE O PRZETARGU

GGiOŚ.6131.37.2013.TR

            Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Czeremcha Nr 197/13 z dnia 28.05.2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drzew rosnących na działkach stanowiących własność Gminy Czeremcha, Wójt Gminy Czeremcha ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż „drzew na pniu”.

            Sprzedaż „drzew na pniu” obejmuje wycięcie wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży w ilości 78 szt. o łącznej masie około 226,66 m3 za cenę wywoławczą 15593,00 zł.

Do ceny nabycia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. 1559,30 zł na rachunek PKO BP S.A. nr 57 1020 1332 0000 1102 0037 7226. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione jeżeli do dnia 27.08.2013 r. do godz. 930 środki pieniężne wpłyną na konto bankowe Urzędu Gminy Czeremcha. Postąpienie w trakcie licytacji wynosi minimum: 160,00 zł lub jego wielokrotność.

            Miejsce przeprowadzenia aukcji: siedziba Urzędu Gminy Czeremcha ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, pok. nr 6. Termin przeprowadzenia aukcji: 27.08.2013 r. godz. 1000.

            Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami - Tomasz Rożuk, tel. (85) 685-03-94, w godz. 730 - 1500.

                                                                                                          Wójt Gminy Czeremcha

                                                                                                            mgr Jerzy Szykuła