Spotkanie informacyjne

 

W spotkaniu udział wzięli między innymi przedstawiciele:

- administracji publicznej – Wojewoda Podlaski Pan Maciej Żywno, Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku Pani Ewa Stachowicz, Kierownik Oddziału do Spraw Inwestycji Pani Elżbieta Małyszko, Wójt Gminy Czeremcha Pan Jerzy Szykuła, Wicestarosta hajnowski Pan Andrzej Skiepko, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Mikołaj Michaluk oraz osoby zaangażowane w realizację projektu ze strony beneficjenta.

- administracji celnej - Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku Pan Eligiusz Dubis, Naczelnik Wydziału Logistyki Izby Celnej w Białymstoku Pan Henryk Kosiński, Jarosław Niegremicz

- administracji granicznej – Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku Pan Andrzej Rytwiński, Komendant Placówki Straży Granicznej w Czeremsze Pan Konstanty German,

- wykonawców Pan Karol Klimowicz Kierownik Budowy / Kierownik Kontraktu POLBUD S.A., Pan Cezary Szerszenowicz Inżynier Kontraktu BUD-INVENT,

- prasa i telewizja.

Pan Wojewoda Podlaski Maciej Żywno powitał wszystkich przybyłych gości na placu budowy drogowego przejścia granicznego w Połowcach, następnie Pan Karol Klimowicz Kierownik Budowy i Kierownik Kontraktu oprowadził wszystkich zebranych po terenie przejścia omawiając wybudowane obiekty i zaawansowanie ich prac. Po wizytacji budowy goście zaproszeni zostali do Placówki Straży Granicznej w Czeremsze.

Pani Dyrektor Ewa Stachowicz poinformowała, iż nowo budowane przejście graniczne swoim obszarem zbliżone będzie do drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej i obejmować będzie 13 h, jego budowa finansowana była i jest zarówno z Budżetu Wojewody, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 i Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Obecne drogowe przejście graniczne w Połowcach dostępne jest jedynie dla obywateli Polski i Białorusi a odprawiane są wyłącznie samochody osobowe. Docelowo przejście graniczne w Połowcach stanie się przejściem międzynarodowym w którym służby graniczne będą odprawiać w ciągu doby, w dwóch kierunkach 2000 samochodów osobowych, 50 autokarów i 200 samochodów ciężarowych do 7,5 tony i jako jedyne posiadać będzie pas sanitarny ze sprzętem mobilnym lub stałym. W kwestii rodzaju sprzętu decyzja nie została jeszcze ostatecznie podjęta, ponieważ trwają jeszcze uzgodnienia z właściwymi służbami. Następnie Pani Dyrektor omówiła po krótce projekt realizowany przez Wojewodę Podlaskiego „Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach KIK/74” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

W dalszej kolejności Pan Karol Klimowicz Kierownik Budowy i Kierownik Kontraktu jako przedstawiciel firmy POLBUD S.A. głównego wykonawcy robót budowlanych w formie prezentacji przedstawił plan budowy infrastruktury drogowego przejścia granicznego w Połowcach i poinformował, iż prace budowlane przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem i nieprzewidywane są żadne opóźnienia.

Wójt Gminy Czeremcha Pan Jerzy Szykuła podkreślił, iż nowe drogowe przejście graniczne daje ogromne możliwości dla regionu i mieszkańców, liczy na zmianę mentalności tutejszej ludności z typowo rolniczej na bardziej inwestycyjną. Otwarcie ruchu pieszego tzw. Małego ruchy granicznego pozwoli na wykorzystanie zmian cenowych, pobudzenie inicjatywy prywatnej poprzez stworzenie m.in. baz hotelowych, stacji paliw.

Wójt liczy iż otwarcie nowego przejścia granicznego i zwiększony ruch graniczny uatrakcyjni tutejsze tereny, otworzy się na nowe rynki pracy zwiększy zatrudnienie i zaludnienie obszaru przygranicznego.

Wicestarosta hajnowski gorąco podziękował Pani Dyrektor Ewie Stachowicz za zaangażowanie w realizację tej inwestycji, ponieważ rozbudowa obecnego przejścia granicznego odkładana była od wielu lat.

Następnie Pani Dyrektor Ewa Stachowicz, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku Pan Andrzej Rytwiński i Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku Pan Eligiusz Dubis, omówili wstępnie sposób zapewnienia ciągłości w ruchu granicznym na czas robót budowlanych sięgających terenu obecnego przejścia granicznego, gdyż pomimo trwania inwestycji ruch graniczny nie może być wstrzymany.

Pani Dyrektor Ewa Stachowicz na spotkaniu podkreślała ogromną rolę strony szwajcarskiej w budowę przejścia granicznego w Połowcach. Wizyty monitorujące przy udziale strony szwajcarskiej pozwoliły na bieżąco informować o stanie i postępie robót na drogowym przejściu granicznym w Połowcach.

W trakcie spotkania rozdysponowano materiały promocyjne zakupione w ramach projektu.

Obecnie trwają prace budowlane dotyczące budynku usługowego nr 2 i 3, pawilonu odpraw celno – paszportowych samochodów ciężarowych nr 8A i 8B, budynku kontroli szczegółowej ruchu pieszego, wiat nr W6A i W6B, stacji transformatorowej, budynku technicznego z kotłownią, stacji transformatorowej, zewnętrznej sieci cieplnej i kanalizacji teletechnicznej gdzie prace prowadzone są zgodnie z przyjętym harmonogramem a w niektórych przypadkach prace prowadzone są z wyprzedzeniem. Zakończenie budowy zaplanowane jest na koniec marca 2014 roku, następnie prowadzone będą prace m.in. z dostarczeniem pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanych budynków. Planowane zakończenie rzeczowej realizacji projektu wyznaczono na dzień 31 marca 2015 roku.

image001 image003 image005 image007

image011 image013 image015 image017

image019 image021 image023 image025

image027 image029