wfosigw

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czeremcha”: zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków finansowych pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość wyniosła 50.363,20zł, z czego 44.193,96zł pochodziło z dofinansowania.

logooo,,Dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Czeremcha - Wieś – zestaw średni”. Całkowita wartość Projektu – 45. 997,20 zł; w tym pozyskana kwota dofinansowania 20.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu województwa podlaskiego.

 DSCF5550  DSCF5552 DSCF5549

 DSCF5546   DSCF5554

Uprzejmie informujemy, że Gmina Czeremcha realizuje inwestycję pn. "Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic: Leszczynowa, Wierzbowa, Jałowcowa, Kasztanowa odcinek Klonowej w Czeremsze". Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 Oś priorytetowa II "Rozwój infrastruktury transportowej" Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa

 

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że Gmina Czeremcha zrealizowała w 2008 roku projekt pn. „Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Czeremcha”