Invest in Gmina Czeremcha

         Punkt Obsługi Inwestora Gminy Czeremcha funkcjonuje w ramach struktur Urzędu Gminy Czeremcha, godziny pracy 7.30-15.30; nr tel. 85 685 04 00, 85 685 03 94; e-mail: gmina@czeremcha.pl.

Gmina Czeremcha posiada w ofercie tereny pod inwestycje od podstaw – greenfield tj.:

 1. działka nr 1124 o pow. 40,7326 ha położona w miejscowości Czeremcha, w sąsiedztwie znajdują się nieruchomości będące własnością osób prywatnych: https://baza.paih.gov.pl/offer/detail/20-121
 2. działka nr 451/12 o pow. 2,1320 ha oraz działka nr 451/13 o pow. 2,1320 ha położone w miejscowości Czeremcha-Wieś, w sąsiedztwie znajdują się nieruchomości będące własnością osób prywatnych: https://baza.paih.gov.pl/offer/detail/20-122
 3. działka nr 209/1 o pow. 9,0400 ha położona w miejscowości Stawiszcze, w sąsiedztwie znajdują się nieruchomości będące własnością osób prywatnych: https://baza.paih.gov.pl/offer/detail/20-123

Na poziomie krajowym różne formy wsparcia dostępne są za pośrednictwem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH):

(https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/Polska_Strefa_Inwestycji#)

            W ramach Polskiego Ładu uruchomiono Pakiet dla biznesu, obejmujący ulgi na innowacje, na rozwój firmy, dla inwestora, repatriacja kapitału:

(https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/pakiet-dla-biznesu-polski-lad/)

            Instytucje regionalne zajmujące się wsparciem dla przedsiębiorców:

 1. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. https://www.ssse.com.pl/
 2. Białostocki Park Naukowo - Technologiczny https://bpnt.bialystok.pl/PL
 3. Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Białostockiej https://inkubatorpb.pl/
 4. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego https://www.wrotapodlasia.pl/
 5. Regionalny Program Województwa Podlaskiego https://rpo.wrotapodlasia.pl/
 6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich https://prow.wrotapodlasia.pl/
 7. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa https://www.kowr.gov.pl/

       Wsparcie Punktu Obsługi Inwestora Gminy Czeremcha obejmuje:

1) Przygotowanie kompletnej oferty inwestycyjnej Gminy Czeremcha, jej weryfikacja i aktualizacja, w tym nadzór nad danymi niezbędnymi do jej

2) Nadzór nad aktualizacją danych dotyczących oferty inwestycyjnej na portalu/stronie internetowej Gminy Czeremcha oraz dbałość o aktualność informacji, w tym nadzór nad administratorem strony w tym zakresie.

3) Nadzór nad aktualizacja danych dotyczących ofert lokalizacyjnych JST w generatorze ofert inwestycyjnych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH).

4) Weryfikacja oferty inwestycyjnej i działań Punktu Obsługi Inwestorów pod kątem zgodności z Programem rozwoju lokalnego Gminy Czeremcha, w szczególności w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.

5) Organizacja działań promujących ofertę inwestycyjną

6) Udzielenie informacji przedsiębiorcom/inwestorom, w tym prezentacja posiadanej przez Gminę Czeremcha oferty

7) Organizowanie w razie potrzeby wizyt lokalizacyjnych inwestorów na terenie Gminy Czeremcha i współdziałanie z innymi podmiotami w tym

8) Asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy, występujących w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego.

9) Opieka proinwestycyjna dla firm łącznie ze wsparciem firm, które już działają na terenie Gminy Czeremcha.

10) Współdziałanie z podmiotami zaangażowanymi w obsłudze inwestora na szczeblu ponadgminnym, w szczególności Biurem Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, PAIH i innymi partnerami

Przewagi inwestycyjne Gminy:

 • dostępność do drogi krajowej nr 66 o znaczeniu międzynarodowym,
 • położenie przygraniczne i lokalizacja międzynarodowego przejścia granicznego w Połowcach,
 • sieć światłowodowa zlokalizowana na terenie Gminy,
 • duży areał użytków zielonych,
 • niski koszt pracy przy relatywnie wysokiej wydajności,
 • zmodernizowany węzeł kolejowy PKP wraz z rampą przeładunkową zlokalizowane w Czeremsze.

Gmina Czeremcha położona jest na terenie powiatu hajnowskiego w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego. Gmina graniczy od północy z gminą Kleszczele, gminą Milejczyce, gminą Nurzec-Stacja i Republiką Białorusi. W województwie podlaskim działają:

 1. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która swoim zasięgiem obejmuje wszystkie powiaty województwa podlaskiego.
 2. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.
 3. Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Białostockiej.

            Gmina Czeremcha jest gminą o charakterze rolniczym i typowo leśnym rodzaju produkcji. Na obszarze gminy uprawiane są głównie zboża oraz hodowane bydło mleczne. Z uwagi na rozległe obszary leśne dużą rolę odgrywa przemysł przetwórstwa drzewnego. Sektor prywatny stanowi 93%. Dominującą formą prawną w sektorze prywatnym są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Dominującą grupę przedsiębiorców w Gminie Czeremcha stanowią mikro przedsiębiorcy którzy stanowią około 97%, mali przedsiębiorcy - 1,5% i średni również - 1,5%. Na terenie gminy nie ma zarejestrowanych dużych przedsiębiorstw. Na terenie Gminy Czeremcha pozostała działalność koncentruje się głównie na handlu detalicznym i hurtowym, budownictwie, rolnictwie i leśnictwie oraz transporcie.

            Na infrastrukturę drogową Gminy Czeremcha składają się drogi: krajowe, powiatowe oraz gminne. Przez obszar Gminy Czeremcha przebiega droga krajowa nr 66 o statusie drogi międzynarodowej, prowadząca do przejścia granicznego w Połowcach. W gminie zapewniony jest transport zbiorowy autobusowy na trasach: Białystok – Bielsk Podlaski – Kleszczele – Czeremcha; Białystok – Hajnówka – Kleszczele – Czeremcha.

            Infrastrukturę komunikacyjną uzupełniają linie kolejowe przechodzące przez teren gminy:

 1. Linia Nr 31 Siedlce - Hajnówka o znaczeniu państwowym;
 2. Linia Nr 32 Czeremcha - Białystok;
 3. Linia Nr 43 Czeremcha - granica państwa - Brześć, w chwili obecnej zawieszony ruch towarowy.

            Obszar Gminy Czeremcha zasilany jest za pomocą dwóch linii energetycznych, z Bielska Podlaskiego oraz Siemiatycz. Sieć elektroenergetyczna na terenie Gminy Czeremcha obejmuje swym zakresem stacje niskiego napięcia (Sn/nn) słupowe w ilości 35 sztuk oraz wnętrzowe w ilości 1 sztuki. Przez obszar gminy przebiegają linie średniego napięcia (Sn): kablowe 5,563 km oraz napowietrzne 54,356 km oraz linie niskiego napięcia (nn): kablowe 5,153 km oraz napowietrzne 59,768 km. Użytkowana na terenie gminy sieć elektroenergetyczna posiada 30 sztuk przyłączy kablowych oraz 1669 przyłączy napowietrznych. Zapotrzebowanie mieszkańców gminy w wodę pitną realizowane jest z stacji wodociągowej grupowego wodociągu Kuzawa. Na terenie gminy scentralizowany system kanalizacji sanitarnej, w układzie grawitacyjno – pompowym posiada miejscowość gminna Czeremcha oraz sołectwa: Kuzawa, Stawiszcze i Połowce. Na terenie Gminy Czeremcha działają dwie oczyszczalnie ścieków komunalnych przy ul. Duboisa oraz przy ul. Fabrycznej.

            Pod względem turystycznym dużym atutem Gminy Czeremcha jest położenie w obszarze chronionego krajobrazu Puszczy Białowieskiej. Okoliczne lasy są bardzo bogate w runo leśne: jagody, grzyby i maliny. Głównymi formami wypoczynku są: turystyka piesza i rowerowa, którą turyści organizują we własnym zakresie. Poza walorami przyrodniczymi gmina zachęca także specyficznym klimatem, stworzonym przez żyjące obok siebie kultury polską, białoruską i ukraińską, co stworzyło specyficzny folklor ludowy. Charakterystyczne dla tego regionu są dawne zwyczaje, święta oraz miejscowy dialekt. Gmina Czeremcha realizuje funkcje turystyczne dzięki rekreacji i istniejącej bazie noclegowej, z której korzystają turyści.