Gminny Punkt

konsultacyjno-informacyjny

Programu „Czyste Powietrze”

 

 Urząd Gminy Czeremcha

ul. Duboisa 14

tel. 534 298 729

e-mail:  ekolubek.biuro@gmail.com 

 https://czystepowietrze.gov.pl/

KPO PCZP poziom zestawienie podstawowe CMYK 1

Dane o wdrażaniu Programu "Czyste Powietrze" stan na 31.10.2023r.

czyste po IIIkwartal 2023

Przesunięcie dyżuru Punktu dot. Programu Czyste Powietrze

Ze względu na fakt, iż Urząd Gminy Czeremcha będzie nieczynny w dniu 03.11.2023 r. dyżur Gminnego Punktu dot. Programu Czyste Powietrze z tego dnia zostanie przeniesiony na 10.11.2023 r.

Zapraszamy mieszkańców Gminy do korzystania z przysługującego dofinansowania!"

CZYSTE POWIETRZE

„CZYSTE POWIETRZE” to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów.

Gmina Czeremcha może się pochwalić następującą aktywnością w Programie:

 • Liczba złożonych wniosków – 93
 • Liczba przedsięwzięć zakończonych – 44
 • Kwota wypłaconej dotacji – 1 009 464,09 zł

Na jakie inwestycje można otrzymać dofinansowanie?

 • wymianę źródeł ciepła,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę okienną i drzwiową,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • wentylację mechaniczną z rekuperacją na termomodernizację budynku, panele fotowoltaiczne,
 • dokumentację: audyt energetyczny, dokumentację projektową, ekspertyzy,
 • kompleksowa termomodernizacja.

Jakie są maksymalne kwoty dofinansowania?

 • Podstawowy poziom dofinansowania: 66 000 zł
 • Podwyższony poziom dofinansowania: 99 000 zł
 • Najwyższy poziom dofinansowania: 135 000 zł

Komu przysługuje dofinansowanie?

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

-właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub

-wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

 1) uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł,

2) uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 651 zł (gospodarstwo jednoosobowe),

3) uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 526 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Jakie są formy dofinansowania?

1. Dotacja -ścieżka przez WFOŚiGW.

2. Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego –ścieżka przez Banki.

3. Dotacja z prefinansowaniem (dla poziomu podwyższonego i najwyższego).

Jakie są warunki dofinansowania?

 • w ramach programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.,
 • wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku,
 • na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia
  2013 r.:

- został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,

- zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej,

 • nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tys. zł. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła,
 • Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.

Gdzie szukać informacji i pomocy?

1) W Gminnym Punkcie konsultacyjno-informacyjnym:

 • podczas indywidulnych spotkań w Urzędzie Gminy lub
 • korzystając z konsultacji zdalnych pod nr tel: 534 298 729 oraz mailowo: ekolubek.biuro@gmail.com (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00),

2) Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Białymstoku : https://portal.wfosigw.bialystok.pl/

3) Strona Programu: czystepowietrze.gov.pl

4) Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Co należy ze sobą zebrać chcąc wypełnić wniosek w Gminnym Punkcie podczas konsultacji? (plik do pobrania)

Drogi mieszkańcu Ty też możesz dołączyć do grona osób, które poprawiły jakości powietrza korzystając z dofinansowania i pomocy w Gminnym Punkcie konsultacyjnym!

Zapraszamy!

Dokumenty i informacje potrzebne do wypełnieniu wniosku o dofinansowanie

Kontakt do doradcy dot. Programu Czyste Powietrze

Bartosz Płoński tel. 534 298 729 mail: ekolubek.biuro@gmail.com

Na szczegółowe konsultacje, mające na celu pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty i informacje:

 • adres email
 • Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania,
 • dane współwłaścicieli (o ile występują): imię i nazwisko oraz adres
 • w przypadku pozostawiania w związku małżeńskim należy również przedstawić dane współmałżonka: imię i nazwisko, PESEL i adres zamieszania, czy jest wspólność majątkowa,
 • Czy dofinansowanie dotyczy budynku jednorodzinnego, czy wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • Adres inwestycji
 • Czy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu (TAK /NIE),
 • Jakie źródło/a ciepła występuje/ą w domu (np. piec olejowy, gaz, piec wielopaliwowy, piec na węgiel, kaflówka, piec na pellet, pompa ciepła itp.)
 • trójczłonowy Nr księgi wieczystej (Powinna to być wartość w formacie: AA0A/00000000/0 gdzie A to litera a 0 to cyfra)
 • Akt własności lokalu lub budynku oraz wypis z rejestru gruntów – w przypadku braku trójczłonowego nr księgi wieczystej,
 • nr działki, na której znajduje się budynek,
 • Czy na ten budynek uzyskano już wcześniej dotację w programie „Czyste Powietrze”? (TAK/NIE)
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy
 • Powierzchnia całkowita budynku,
 • Czy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza? (TAK/NIE) Jeżeli tak: powierzchnia użytkowa przeznaczona na działalność gospodarczą
 • Czy w budynku jest/będzie kominek (TAK/NIE)
 • ile źródeł ciepła („kopciuchów”) będzie likwidowane i jakie,
 • Czy na jakieś przedsięwzięcie, które ma być objęte dofinansowaniem została już wystawiona faktura lub inny dokument (jeśli tak proszę podać datę wystawienia pierwszej faktury),
 • Dochód wnioskodawcy za 2022 rok wraz ze wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.);
 • W przypadku chęci ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na osobę w gospodarstwie domowym (z GOPSu lub MOPSu, nie starsze niż 3 miesiące) lub zaświadczenie potwierdzające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego, stałego opiekuńczego lub w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego
 • Czy prowadzi Pan/ Pani działalność gospodarczą? (TAK / NIE)
 • W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – ilość posiadanych ha przeliczeniowych (np. z nakazu płatniczego lub zaświadczenia z gminy)
 • Nr konta bankowego Wnioskodawcy, na który ma zostać przekazana dotacja,
 • Jaki jest zakres planowanej inwestycji, która będzie dofinansowana?

Uwaga na fikcyjne kontrole!!!

Jako Punkt dot. Programu Czyste Powietrze Gminy Czeremcha chcielibyśmy przestrzec mieszkańców Gminy i dołączyć do ostrzeżenia jakie opublikował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o fikcyjnych kontrolach! 

Poniżej przedstawiamy opublikowane ogłoszenie: https://www.facebook.com/photo?fbid=652965943539172&set=a.457094206459681 
Drogi mieszkańcu prosimy bądź ostrożny!