Decyzja zezwolenie na opróżnianie zbiorników

Decyzja zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych. Z dnia 06.03.2024 r. znak sprawy GGiOŚ.7021.04.2024

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie opróżniania zbiorników

Ewidencja zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czeremcha

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY CZEREMCHA NA OKRES od 01.01.2024 do 31.12.2024

Analiza za 2022 rok

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZEREMCHA ZA 2022 ROK

ZMIANY W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Czeremcha Nr XXXVIII/231/23 z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości takiej opłaty

Urząd Gminy informuje, że:

z dniem 1 kwietnia 2023 roku obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MIESIĘCZNE kwoty nowych stawek wynoszą:

I.   za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 34 za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

II.  za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny i na których są kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 28 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

III. w przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – 68 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W związku z powyższym na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, właściciele nieruchomości zostaną powiadomieni o wysokości nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

            Numer konta bankowego do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy płatności pozostają bez zmian.

Informacja

Urząd Gminy Czeremcha informuje, iż od miesiąca marca 2023 roku bezpłatny odbiór odpadów pochodzących z produkcji rolniczej - typu folia, Big Bagi, sznurki, worki po nawozach, itp. realizuje firma:

FOL-MET Skup Folii Złomu i Metali Kolorowych, Krzysztof Urbanowicz

Saki 2

17-210 Narew

tel. 604-877-488

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY CZEREMCHA NA OKRES od 01.01.2023 do 31.12.2023 - DLA FIRM

Harmonogram dla firm

Odpady komunalne będą odbierane tylko w pojemnikach spełniających Polską Normę PN-EN 840

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemnik służący do zbierania odpadów komunalnych (dotyczy odpadów zmieszanych).

            Od dnia 01 stycznia 2023 r. zmieszane odpady komunalne będą obierane tylko w pojemnikach spełniających normę PN-EN 840, która zapewnia:

 • przystosowanie konstrukcyjne jak i wytrzymałościowe pojemnika do rozładunku mechanicznego,
 • odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą opróżnienie go przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych,
 • wyposażenie w kółka umożliwiające przemieszczanie,
 • pojemnik powinien być utrzymany w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
 • pojemnik nie może być uszkodzony, m.in. musi posiadać stabilne, nie uszkodzone dno,
 • maksymalne obciążenie: 50 kg dla pojemnika 120 l oraz 100 kg dla pojemników 240 l.

            W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy posiadają pojemniki niezgodne z wyżej wymienionymi wymogami krajowej normy, zobowiązani są do ich niezwłocznej wymiany. W przypadku wystawienia odpadów zmieszanych w nieodpowiednich pojemnikach, firma nie będzie zobowiązana do ich odbioru.

Zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych

Urząd Gminy Czeremcha informuje, że od dnia 01 stycznia 2023 r. na terenie Gminy zmianie ulega częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/221/22 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeremcha (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 5588) i Uchwałą Nr XXXVI/222/22 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 5589) częstotliwość odbioru odpadów została ustalona w następujący sposób:

1) zabudowa jednorodzinna:

 • odpady zmieszane – raz na miesiąc przez cały rok,
 • bioodpady – raz na miesiąc przez cały rok,
 • pozostałe odpady zbierane selektywnie – raz na miesiąc przez cały rok.

2) zabudowa wielorodzinna:

 • odpady zmieszane – dwa razy w miesiącu przez cały rok,
 • bioodpady – dwa razy w miesiącu przez cały rok,
 • pozostałe odpady zbierane selektywnie – raz na miesiąc przez cały rok.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY CZEREMCHA NA OKRES od 01.01.2023 do 31.12.2023

Zasady segregacji odpadów komunalnych

sgregacja odpad

Analiza za 2021 rok

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZEREMCHA ZA 2021 ROK

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY CZEREMCHA NA OKRES od 01.01.2022 do 31.12.2022

ZMIANY W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Czeremcha Nr XXV/151/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości takiej opłaty

Urząd Gminy informuje, że:

z dniem 1 października 2021 roku obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MIESIĘCZNE kwoty nowych stawek wynoszą:

I.   za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 26 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

II.  za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny i na których są kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 20 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

III. w przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – 52,00 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W związku z powyższym na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, właściciele nieruchomości zostaną powiadomieni o wysokości nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Numer konta bankowego do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy płatności pozostają bez zmian.

Analiza za 2020 rok

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZEREMCHA ZA 2020 ROK

ZMIANY W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Czeremcha Nr XIX/119/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości takiej opłaty

Urząd Gminy informuje, że:

z dniem 1 lutego 2021 roku

obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MIESIĘCZNE kwoty nowych stawek wynoszą:

I. za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 18 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

II. za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny i na których są kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 16 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

III. w przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – 36,00 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W związku z powyższym na podstawie art. 6m. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI SĄ ZOBOWIĄZANI
od 01 lutego 2021 roku

do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższa deklaracja jest dostępna w terminie od 01.02.2021 r. na stronie internetowej Gminy Czeremcha: www.czeremcha.pl, Biuletynie Informacji Publicznej: https://ug-czeremcha.pbip.pl/ oraz w siedzibie Urzędu Gminy." 

Wzór deklaracji 2021r.

 

Numer konta bankowego do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy płatności pozostają bez zmian.

INFORMACJA O OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku ze zmianą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czeremcha od dnia 1 stycznia 2020 roku

Urząd Gminy informuje, że

opłata powinna być wnoszona na dotychczasowe indywidualne konta bankowe PKO BP S.A. (nr konta dostępny w Urzędzie Gminy Czeremcha, pokój nr 5).

         Obowiązujące terminy dokonywania wpłat pozostają bez zmian:

 • za styczeń, luty, marzec – do 15 marca
 • za kwiecień, maj, czerwiec – do 15 czerwca
 • za lipiec, sierpień, wrzesień – do 15 września
 • za październik, listopad, grudzień – do 15 grudnia