11listopada_929

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

Oddział w Hajnówce

tel., fax. 85-682-23-20

e-mail: o-hajnowka@piorin.gov.pl

piorin

Lokalizacja: 

Według fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski gmina położona jest w prowincji Wysoczyzny Podlasko-Białoruskiej w Makroregionie Niziny Północnopodlaskiej oraz Mezoregionie Równiny Bielskiej. Gmina Czeremcha położona jest w południowej części województwa podlaskiego. Od południowego zachodu graniczy z gminą Nurzec Stacja, od zachodu z gminą Milejczyce, od północy z gminą Kleszczele, a od południowego wschodu granicę gminy stanowi granica Państwa. Gmina Czeremcha administracyjnie należy do powiatu Hajnówka. W 1560 roku został dokonany pomiar włóczny wsi: Dobra Woda - 60 włók, Trubianka - 25, Nurzec - Czeremcha - 59, Kośna - 42.(1 włóka - 16,7 ha).

 

 

 

     

 

Atuty gminy

 • czyste środowisko naturalne
 • przejścia granicznego - PKP - osobowe i towarowe oraz drogowe osobowe przejście graniczne Połowce
 • funkcjonowanie przedszkola, szkoły podstawowej oraz gimnazjum
 • zwodociągowanie gminy w 86% oraz skanalizowanie Czeremchy w 80%

 

  

 • wieże telefonii komórkowej 

 

Specjalności gminy

 • Nasycalnia Podkładów SP z o.o. - oferuje: wykonawstwo i impregnacja podkładów kolejowych, słupów teletechnicznych, chmielowych i tarcicy; impregnację drewna metodą ciśnieniowo-próżniową przy pomocy soli lub oleju kreozotowego; obróbkę drewna trakiem; sprzedaż węgla
 • usługi: obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej, inst. c.o., magiel, usługi stolarskie, produkcja mebli kuchennych i pokojowych, usługi fryzjerskie i handel oraz usługi budowlane
Planowanie inwestycje gminy

 • kontynuowanie budowy kanalizacji sanitarnej
 • modernizacja i budowa dróg i ulic
 • modernizacja oświetlenia ulicznego (wykonana w roku 2007 w 100%)
 • rozbudowa oczyszczalni ścieków BOS 100 ul. Fabryczna (wykonano w 2006 r.)
 • modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej (wykonano w 2008 r.)
 • rekultywacja wysypiska śmieci na terenie gminy
 • modernizacja Świetlic wiejskich we wsiach Kuzawa, Czeremcha-Wieś i Stawiszcze, 2009-2012  (wykonano w 2012 r.)
 • rozbudowa terenów wokół drogowego, międzypaństwowego przejścia granicznego w Połowcach z dopuszczeniem do przekraczania pojazdów o masie do 7,5 tony
 • rozwój lokalnej infrastruktury transportowej poprzez przebudowę drogi Kuzawa - Repczyce, Stawiszcze - Połowce, 2010-2011
 • zagospodarowanie terenu wraz budową amfiteatru oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze.
 • budowa Przedszkola w Czeremsze (wykonano w 2012 r.)

 

Informacje dla inwestorów

 • rolne tereny pod realizację budownictwa jednorodzinnego oraz usługowego i przemysłowego
 • wolne budynki i obiekty do wykorzystania po dokonaniu remontu
 • funkcjonowanie przejść granicznych, a w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego zarezerwowano tereny pod obszar wolnocłowy

 

Stowarzyszenia i związki członkowskie do których należy Gmina Czeremcha

 • Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
 • Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska"
 • Euroregion Puszcza Białowieska
 • Związek Komunalny Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przyjazny Transport
 • Stowarzyszenie środowiskowy Klub Sportowy " Kolejarz" z siedzibą w Czeremsze

   plan ulic logo czeremcha 

Pliki do pobrania:

 

Dane ogólne

Gmina Czeremcha położona jest w południowej części województwa podlaskiego. Z danych historycznych wynika, że teren gminy Czeremcha zgodnie z mapą powiatu brzeskiego z końca XV wieku jest zaznaczony jako wieś Nurzec - dzisiaj Czeremcha Wieś, wg lustracji z lat 1661-1664 jej nazwa już brzmi "Nurzec alias Czeremcha". Były to ziemie należące do króla. Czeremcha siedziba gminy, powstała równocześnie z utworzeniem szlaku kolejowego Brześć-Czeremcha-Białystok w roku 1905. Od tego czasu datuje się powstanie Czeremchy.

Ogólna powierzchni gminy wynosi 9.673 ha.

Dla rzeźby powierzchni gminy charakterystyczne są formy lodowcowe oraz szczelinowe wodnolodowcowe (ozy, kemy) z okresu zlodowacenia środkowopolskiego. W sumie jest to teren słabo urozmaicony pod względem morfologicznym, a duża część powierzchni gminy maskowana jest pokrywą leśną. Nieco bardziej urozmaiconą morfologię posiada północo-wschodnia część gminy, zbudowana z piaszczysto-żwirowych osadów lodowcowych. W północnej i w północno-wschodniej części gminy na glinie zwałowej występują piaski, żwiry i głazy lodowcowe.
Teren gminy położony jest w dorzeczu Wisły i należy do zlewni rzeki Bug. Południowa i wschodnia część terenu odwadniana jest przez rzekę Pulwę oraz dopływ rzeki Brodziec, Sipurki i Nurczyka oraz rzeki Nurzec. Na terenie gminy występują gleby o niskich klasach bonitacyjnych.

W strukturze obszaru gminy istotną rolę odgrywają jej przyrodnicze struktury funkcjonalno-przestrzenne tworzące tzw. System ekologiczny gminy.
Do głównych obszarów systemu ekologicznego gminy należą:

 • doliny rzek o znaczeniu regionalnym i funkcjach: ekologicznej, krajobrazowej i gospodarczej oraz elementy drobnoprzestrzenne systemu przyrodniczego gminy
 • kompleksy leśne jako elementy drobnoprzestrzenne systemu przyrodniczego gminy o znaczeniu lokalnym i funkcjach ekologicznych, gospodarczych i krajobrazowych, pełniące jednocześnie funkcję wodo i glebo ochronną oraz stanowiące ostoje dla dzikiego ptactwa i zwierzyny, zasobne w owoce runa leśnego.

 

Infrastruktura drogowa

Gmina Czeremcha ma dobre połączenie komunikacyjne PKP. Drogą kolejową bezpośrednio można dojechać do Warszawy, Siedlec, Białegostoku, Hajnówki-siedziby powiatu oraz do Brześcia na Białoruś. Funkcjonuje także komunikacja autobusowa PKS oraz osobowe drogowe przejście graniczne w Połowcach pomiędzy RP a RB.

System komunikacyjny gminy Czeremcha tworzy układ drogowy drogi krajowej, dróg powiatowych, gminnych i lokalnych wiejskich. Ogólnie należy stwierdzić, że stan technicznych dróg na terenie gminy jest zadowalający. Na terenie gminy występują:

 • drogi powiatowe o łącznej długości 31,8 km,
 • drogi gminne i lokalne wiejskie o łącznej długości 53,5 km,
 • droga krajowa o łącznej długości 8,5 km o nawierzchni bitumicznej