W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Czeremcha Nr XXV/151/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości takiej opłaty

Urząd Gminy informuje, że:

z dniem 1 października 2021 roku obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MIESIĘCZNE kwoty nowych stawek wynoszą:

I.   za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 26 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

II.  za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny i na których są kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 20 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

III. w przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – 52,00 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W związku z powyższym na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, właściciele nieruchomości zostaną powiadomieni o wysokości nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Numer konta bankowego do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy płatności pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Czeremcha ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie usługi załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Poziom dofinansowania wynosi do 300 zł netto za Mg odpadu zawierającego azbest.
Mając na uwadze powyższe, wszystkie osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Czeremcha, planujące usunięcie ww. wyrobów, mogą do dnia 31 sierpnia 2021roku składać wnioski o dofinansowanie do Urzędu Gminy Czeremcha.


Wzór wniosku jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14,17-240 Czeremcha, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czeremcha www.czeremcha.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

 O otrzymaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń - data wpływu wniosku do tut. Urzędu.

W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Czeremcha Nr XIX/119/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości takiej opłaty

Urząd Gminy informuje, że:

z dniem 1 lutego 2021 roku

obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MIESIĘCZNE kwoty nowych stawek wynoszą:

I. za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 18 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

II. za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny i na których są kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 16 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

III. w przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – 36,00 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W związku z powyższym na podstawie art. 6m. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI SĄ ZOBOWIĄZANI
od 01 lutego 2021 roku

do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższa deklaracja jest dostępna w terminie od 01.02.2021 r. na stronie internetowej Gminy Czeremcha: www.czeremcha.pl, Biuletynie Informacji Publicznej: https://ug-czeremcha.pbip.pl/ oraz w siedzibie Urzędu Gminy." 

Wzór deklaracji 2021r.

 

Numer konta bankowego do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy płatności pozostają bez zmian.

W związku ze zmianą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czeremcha od dnia 1 stycznia 2020 roku

Urząd Gminy informuje, że

opłata powinna być wnoszona na dotychczasowe indywidualne konta bankowe PKO BP S.A. (nr konta dostępny w Urzędzie Gminy Czeremcha, pokój nr 5).

         Obowiązujące terminy dokonywania wpłat pozostają bez zmian:

 • za styczeń, luty, marzec – do 15 marca
 • za kwiecień, maj, czerwiec – do 15 czerwca
 • za lipiec, sierpień, wrzesień – do 15 września
 • za październik, listopad, grudzień – do 15 grudnia

W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Czeremcha Nr X/53/19 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 5337)

Urząd Gminy informuje, że:

z dniem 1 stycznia 2020 roku

obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MIESIĘCZNE kwoty nowych stawek wynoszą:

I.   za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 1.  od gospodarstwa domowego 1- i 2-osobowego – 35 zł
 2.  od gospodarstwa domowego 3- i 4-osobowego – 45 zł
 3.  od gospodarstwa domowego 5-osobowego i więcej – 55 zł

II.  za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny i na których są kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym:

 1. od gospodarstwa domowego 1- i 2-osobowego – 25 zł
 2. od gospodarstwa domowego 3- i 4-osobowego – 35 zł
 3. od gospodarstwa domowego 5-osobowego i więcej – 45 zł

W związku z powyższym na podstawie art. 6m. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI JEST ZOBOWIĄZANY

do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Powyższą deklarację należy złożyć do tut. Urzędu

pokój nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.

czynny w godzinach: 8:00 – 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku

adres: ul. Duboisa 12 – brama wjazdowa na plac od ul. Szkolnej

telefon kontaktowy: 85 685 00 63

 

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE FRAKCJE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH:

 • papier i tektura
 • metale
 • tworzywa sztuczne
 • szkło (białe i kolorowe)
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • bioodpady
 • komunalne odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych (np. pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic)
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, monitory, kalkulatory, telefony, zabawki z elektroniką, kable, wiertarki, piły elektryczne, kosiarki, płyty CD, dyskietki, nośniki USB, karty pamięci)
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. materace, wyroby tapicerskie)
 • zużyte opony samochodowe, rowerowe, motorowerowe, z wyłączeniem pochodzących z działalności rolniczej lub gospodarczej
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (np. drobny gruz)
 • odpady tekstyliów i odzieży

Wójt Gminy Czeremcha ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie usługi załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Poziom dofinansowania wynosi do 100% ww. kosztów.
Mając na uwadze powyższe, wszystkie osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Czeremcha, planujące usunięcie ww. wyrobów, mogą do dnia 9 stycznia 2020 roku składać wnioski o dofinansowanie do Urzędu Gminy Czeremcha.


Wzór wniosku jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, pokój nr 5, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czeremcha www.czeremcha.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

O otrzymaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń - data wpływu wniosku do tut. Urzędu

 

ŻÓŁTY POJEMNIK LUB WOREK – METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

  

Należy wrzucać:

 

Nie należy wrzucać:

 • butelki po napojach (bez nakrętek i zgniecione)
 • plastikowe nakrętki
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • puszki po napojach i konserwach
 • folię aluminiową
 • złom żelazny i metale kolorowe
 • metalowe kapsle, zakrętki do słoików
 • styropian opakowaniowy
 • metale kolorowe
 • zabawki (z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców
 • koperty z folią bąbelkową
 
 •  butelek i pojemników z zawartością
 • pojemników, w których przechowywano tłuste produkty
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach, aerozolach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

NIEBIESKI POJEMNIK LUB WOREK – PAPIER I TEKTURA

 

Należy wrzucać (suche i niezabrudzone):

 

Nie należy wrzucać:

 • gazety i czasopisma 
 • zeszyty i książki 
 • tekturę, torebki papierowe
 • papier pakowy
 • pudełka kartonowe i tekturowe 
 • ścinki drukarskie 
 • papier biurowy i kserograficzny
 • kartony po jajach
 
 • odpadów higienicznych (np. ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych)
 • kartonów po mleku i napojach
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań

ZIELONY POJEMNIK LUB WOREK – SZKŁO

 

Należy wrzucać:

 

Nie należy wrzucać:


 • Szkło opakowaniowe białe i kolorowe
 • Butelki i słoiki szklane po napojach i żywności
 • Butelki po napojach alkoholowych
 • Szklane opakowania po kosmetykach
 
 • Szkła stołowego – żaroodpornego, ceramiki, doniczek
 • Zniczy z zawartością wosku
 • Żarówek i świetlówek
 • Szkła kryształowego, reflektorów
 • Nie opróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometrów i strzykawek
 • Monitorów i lamp telewizyjnych, szyb okiennych i zbrojonych
 • Szyb samochodowych, luster i witraży
 • Fajansu i porcelany, kryształów
 • Szkła okularowego

BRĄZOWY POJEMNIK LUB WOREK – ODPADY BIODEGRADOWALNE

 

Należy wrzucać:

Nie należy wrzucać:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • drobne gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • resztki jedzenia
 • zepsute przetwory owocowe/warzywne (w tym np. zepsuta zupa)
 
 • kości zwierząt
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych

SZARY POJEMNIK LUB WOREK – POPIÓŁ I ŻUŻEL

 

Należy wrzucać:

Nie należy wrzucać:

 • popiół i żużel z palenisk domowych
 
 • zmiotek z ulic
 • piachu
 • ziemi i kamieni

ODPADY ZMIESZANE

 

Należy wrzucać:

Nie należy wrzucać:

 • gąbki, szmatki
 • kurz z odkurzacza
 • maszynki do golenia
 • mięso, ryby, resztki pożywienia nienadające się do spożycia
 • niedopałki papierosów
 • odchody zwierząt
 • olej do smażenia
 • paragony ze sklepu, bankomatu
 • pergamin
 • plastikowe opakowania po tłuszczu
 • porcelana, fajans
 • odpady higieniczne, zużyte ręczniki papierowe itp.
 • produkty skórzane, futrzane
 • torebki po herbacie
 • włosy, sierść, pióra
 • zatłuszczony papier
 • zapalniczka (puste)
 • zbite naczynia, szklanki, kieliszki
 • ubrania, tekstylia, obuwie
 • trociny z kuwet dla zwierząt
 • długopisy, mazaki, flamastry
 • filtry do dzbanów na wodę
 
 • odpadów wielkogabarytowych
 • odpadów budowlanych czy rozbiórkowych
 • zużytych opon
 • baterii i akumulatorów
 • lekarstw
 • odpadów medycznych
 • świetlówek
 • opakowań po środkach ochrony roślin
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY CZEREMCHA NA OKRES od 01.07.2019 do 31.12.2019

odsniezanie