POWITANIE NOWEGO ROKU 2018

2018

Serdecznie zapraszamy

w noc sylwestrową 31 grudnia 2017r. godz. 23:00

na „POWITANIE NOWEGO ROKU 2018”

na placu przy Urzędzie Gminy Czeremcha.

Planowane jest wystąpienie Wójta Gminy Czeremcha

oraz pokaz fajerwerków.

 

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018.

W dniu 13 grudnia 2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowane zostało Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do konkursu zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.”

Informacja o konkursie wraz z załącznikami dostępna jest:
- na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2018/oparcie-spolecznej-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi/ 

- na stronach internetowych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:
http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PUW w zakładce inne ogłoszenia
http://puw.bip.gov.pl/inne-ogloszenia/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-finansowewsparcie-projektow-realizowanych-w-ramach-programu-oparcie-spoleczne-dla-osob-zzaburzeniami-psychicznymi-edycja-2018.html.

Jednocześnie informuję, że dla osób zainteresowanych w dniu 28 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 10.00 odbędzie spotkanie informacyjne w Sali Kolumnowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej

Życzenia 2017/2018

Zapraszamy do udziału w XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" - przedsiębiorczość na obszarach wiejskich 2017/2018

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie ma przyjemność poinformować, że uruchomiło XVIII edycję ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich. Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich. W tegorocznej XVIII edycji konkursu Rada Programowa przyzna nagrody w kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej oraz inicjatyw na rzez rozwoju społeczności lokalnych.
Konkurs ma charakter niekomercyjny a jego organizacja opiera się na współpracy organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Rada Programowa konkursu pracuje społecznie a uczestnicy konkursu nie ponoszą opłat.
Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zrealizowane przez osoby fizyczne i prawne w 2016 roku i w pierwszym półroczu 2017 roku na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 25 stycznia 2018 r. na adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów
z dopiskiem "Sposób na Sukces"

 

Karta zgłoszenia oraz regulamin konkursu dostępne na stronie : http://www.cdr.gov.pl