Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Kuzawie, gm. Czeremcha, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00114695/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.10.2021.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/65362236-e630-4b4a-9541-97490338b716

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czeremcha oraz przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Kuzawie, gm. Czeremcha, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00092272/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.9.2021.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/33814ba9-8663-40f4-9746-355a66d7ba11

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i integracja systemu sieci kanalizacji na terenie miejscowości Czeremcha”.
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00092264/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.8.2021.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/679821d1-3a78-4c88-99e8-7c5293c12e90

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie rewitalizacji działek 528 i 573 z przeznaczeniem na skwer ogólnodostępny zlokalizowany pomiędzy ulicami Szkolną a Duboisa w miejscowości Czeremcha, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie projektu pn. ,,Rewitalizacja działek 528 i 573 z przeznaczeniem na skwer ogólnodostępny zlokalizowany pomiędzy ulicami Szkolną a Duboisa w miejscowości Czeremcha” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Nr Projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0485/20.

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00071273/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.7.2021.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/26b1e506-fe22-4066-a32c-43377f817e37