Zwalczanie negatywnych skutków kryzysu

Gmina Czeremcha otrzymała od Województwa Podlaskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadań związanych ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu w obszarze przygranicznym, na terenie Gminy Czeremcha w wysokości 62 000,00 zł, zgodnie z umową nr DIT-I.8031.31.2022 z dnia 10.06.2022 r.

zwa neg cze

Przebudowa stacji uzdatniania wody

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kuzawa, Gmina Czeremcha”. Zadanie zrealizowane w 2022 r. przy udziale środków pochodzących z budżetu Województwa Podlaskiego.

Tab zubr w podl Czer 

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kuzawie

prow20

Zadanie pn. ,,Wykonanie przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Kuzawie, gm. Czeremcha” realizowane jest na działce o nr geod. 1672/4 w miejscowości Kuzawa, gm. Czeremcha. Wykonawcą inwestycji jest Firma Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech z siedzibą w Białymstoku. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 3.493.200,00 zł brutto.

Zakres prac obejmuje:

 • budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o poj. 150 m3 każdy;
 • budowę dwóch zbiorników bezodpływowych o poj. 2,0 m3 każdy;
 • przebudowę osadnika popłuczyn o poj. 15 m3;
 • przebudowę obudów studni głębinowych;
 • budowę i przebudowę instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych;
 • wymianę ogrodzenia;
 • wykonanie utwardzeń;
 • przebudowę budynku stacji uzdatniania wody;
 • rozbiórkę instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.

Przedsięwzięcie realizowane jest z udziałem środków w wysokości 1 173 214,14 zł pochodzących z Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

 

DSC 0084 DSC 0081 DSC 0063

DSC 0077 DSC 0074 DSC 0070

DSC 0068

Remont drogi powiatowej nr 1779B na odcinku od drogi krajowej nr 66 do przejazdu kolejowego w Czeremsze

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu odcinka drogi powiatowej nr 1779B od drogi krajowej nr 66 do przejazdu kolejowego w Czeremsze.
W ramach tego zadania zostaną wykonane:

 • remont istniejącej nawierzchni jezdni,
 • remont chodników oraz ciągu pieszo – rowerowego,
 • wymiana oznakowania pionowego i odtworzenie oznakowania poziomego.

            Całkowita wartość zadania przekracza 1,9 mln zł. Na ten cel Powiat Hajnowski pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 978 363,52 zł oraz przeznaczył środki własne w wysokości 250 000,00 zł. W budżecie gminy Czeremcha na rok 2022 ujęta została kwota 700 000,00 zł na współfinansowanie kosztów remontu tej drogi na ww. odcinku.

            Obecnie trwa remont chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz remont istniejącej nawierzchni jezdni o zmiennej szerokości metodą nakładki asfaltowej o grubości 4 cm. Jednocześnie będą prowadzone prace polegające na ułożeniu sieci kanalizacji sanitarnej w ramach rozbudowy systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czeremcha. W związku z tym remont nawierzchni jezdni będzie podzielony na etapy. Pierwszy etap prowadzić będzie do ul. Ogrodowej, drugi etap od ul. Ogrodowej do przejazdu kolejowego zostanie wykonany po zakończeniu prac ziemnych związanych  z rozbudową systemu sieci kanalizacji.

 

DSC 0029 DSC 0030 DSC 0033

DSC 0034 DSC 0039 DSC 0045

DSC 0052

Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Czeremcha

logo fot

Gmina Czeremcha informuje, że zakończyła realizację projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0850/20 pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Czeremcha” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Typ 4. Projekty grantowe. W związku z projektem wypłacono mieszkańcom 32 granty na łączną kwotę 415 237,63 zł.

 

Całkowita wartość projektu: 659 097,12 zł.

Kwota dofinansowania: 422 296,66 zł.