Pomoc Finansowa Województwa Podlaskiego przeznaczona na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym

Na podstawie umowy nr 632.18.13.2021 z dnia 23 grudnia 2021 r Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Czeremcha w kwocie 50 000,00 zł przeznaczonej na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Powyższa dotacja została przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – posypywarki, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg.

Kwota zakupu została opłacona z dotacji Województwa Podlaskiego.

Gmina Czeremcha posiada wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową środków finansowych otrzymanych na realizację ww. zadania.

Na stronie www.czeremcha.pl została upubliczniona informacja o sfinansowaniu zakupu ze środków otrzymanych tytułem dotacji Województwa Podlaskiego.

Posypywarka 1 Posypywarka 2

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czeremcha

Gmina Czeremcha informuje, że przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czeremcha” jest dofinansowane w 2021 roku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania/Poddziałania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (Umowa Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0439/20-00).

Projekt dotyczy modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Czeremchy. Celem projektu jest poprawa infrastruktury społecznej, wzrost efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego, regulacja emisji CO2 do powietrza, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez wzrost jakości infrastruktury technicznej, ochrona środowiska w wyniku redukcji zanieczyszczeń do atmosfery, redukcja kosztów opłat za energię przez gminę.

Całkowita wartość projektu: 535 704,27 zł.

Kwota dofinansowania: 418 756,12 zł.

 

led1 1  led1 2

Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Czeremsze

Gmina Czeremcha informuje, że przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Czeremsze” jest dofinansowane w 2021 roku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami (Umowa Nr UDA-RPPD.06.01.00-20-0026/19-00).

Projekt polega na modernizacji (przebudowie) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w Czeremsze. Celem projektu jest wzrost udziału odpadów komunalnych zebranych selektywnie w gospodarstwach domowych, w tym surowców odnawialnych na obszarze gminy Czeremcha.

Całkowita wartość projektu: 3 117 686,70 zł.

Kwota dofinansowania: 1 621 304,63 zł.

 

DSC 0001 DSC 0002 DSC 0003 DSC 0008

DSC 0009 DSC 0011 DSC 0013 DSC 0015

DSC 0016 DSC 0018 DSC 0020 DSC 0025

DSC 0026 DSC 0028 DSC 0029 DSC 0034

DSC 0031

Rewitalizacja działek 528 i 573 z przeznaczeniem na skwer ogólnodostępny zlokalizowany pomiędzy ulicami Szkolną a Duboisa w miejscowości Czeremcha

Gmina Czeremcha informuje, że przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja działek 528 i 573 z przeznaczeniem na skwer ogólnodostępny zlokalizowany pomiędzy ulicami Szkolną a Duboisa w miejscowości Czeremcha” jest dofinansowane w 2021 roku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania/Poddziałania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (Umowa Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0485/20-00).

Projekt dotyczy zagospodarowania terenu centrum Czeremchy i utworzenia przestrzeni przyjaznej mieszkańcom. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Czeremcha oraz całej gminy, poprzez: poprawę zagospodarowania przestrzeni, wzrost bezpieczeństwa przestrzeni publicznej i wzrost integracji społeczności lokalnej.

Całkowita wartość projektu: 694 768,78 zł.

Kwota dofinansowania: 589 703,46 zł.

skwer 

DSC 0001 DSC 0002 DSC 0003

 DSC 0004 DSC 0005 DSC 0006 

DSC 0007 DSC 0008 DSC 0010

Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Czeremcha, Gmina Czeremcha – PGNiG

Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych tytułem dotacji z budżetu PGNiG.

W ramach projektu zakupiono:

Kamera termowizyjna

Hełm strażacki szt. 4

Rękawice strażackie szt. 6

Mundur galowy szt. 2

Polar strażacki szt. 20

Płaszcz przeciwdeszczowy szt. 5

Całość zakupu przekazano na potrzeby operacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej Czeremcha.
Całkowity koszt zadania: 15000,00 zł.

  IMG 20211020 083317 Duży   DSC 0236 DSC 0234 

DSC 0237 DSC 0238 DSC 0240

logo