LISTA ZADAŃ WYBRANYCH DO REALIZACJI NA 2024 ROK

LISTA ZADAŃ WYBRANYCH DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA KUZAWA, ŻE ZEBRANIE OGÓLNOWIEJSKIE W SOŁECTWIE KUZAWA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  30.06.2023 r. o godz. 09:00 W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  4. Przedstawienie projektu wniosku o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w rama do funduszu sołeckiego na 2023 rok
  5. Przeprowadzenie głosowania wniosku sołectwa o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego, podjęcie odpowiedniej uchwały zebrania wiejskiego,
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie zebrania.

      Prawomocność zebrania wiejskiego wymaga udziału co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.  Zebranie zwołane w drugim terminie (po odczekaniu 15 minut) będzie prawomocne bez względu na liczbę jego uczestników.

                          

SOŁTYS  SOŁECTWA KUZAWA