ZAWIADOMIENIE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA KUZAWA, ŻE ZEBRANIE OGÓLNOWIEJSKIE W SOŁECTWIE KUZAWA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  30.06.2023 r. o godz. 09:00 W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  4. Przedstawienie projektu wniosku o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w rama do funduszu sołeckiego na 2023 rok
  5. Przeprowadzenie głosowania wniosku sołectwa o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego, podjęcie odpowiedniej uchwały zebrania wiejskiego,
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie zebrania.

      Prawomocność zebrania wiejskiego wymaga udziału co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.  Zebranie zwołane w drugim terminie (po odczekaniu 15 minut) będzie prawomocne bez względu na liczbę jego uczestników.

                          

SOŁTYS  SOŁECTWA KUZAWA

Fundusz sołecki na 2023 r. w Gminie Czeremcha

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) oraz Uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Czeremcha z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, informuję o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwo, w ramach realizacji funduszu sołeckiego na 2023 rok:

 

Fundusz sołecki na 2022 r. w Gminie Czeremcha

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) oraz Uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Czeremcha z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, informuję o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwo, w ramach realizacji funduszu sołeckiego na 2022 rok: