Warsztaty kulinarne, pokazy kulinarne, konkurs kulinarny, wydanie publikacji
 
 

Fotograficzna wystawa plenerowa na ogrodzeniu GOK Czeremcha - zapraszamy ??

Dofinansowano ze środków programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Hajnówce.

zapisane w kadrze

Wójt Gminy Czeremcha informuje, że została dokonana ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków w związku z realizacją projektu pt. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Czeremcha” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Typ 4. Projekty grantowe. Poniżej zamieszczamy listę Grantobiorców zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Zapraszamy osoby ujęte na liście do popisania umowy o powierzenie grantu.

Po podpisaniu umowy na powierzenie grantu Grantobiorca przystępuje do wyboru wykonawcy poprzez przeprowadzenie rozeznania rynku tj. przesłanie do minimum 3 przedsiębiorstw zapytania ofertowego według wzoru zamieszczonego poniżej .

Grantobiorca dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród otrzymanych na podstawie  kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym. Z wyboru wykonawcy Grantobiorca sporządza protokół wyboru według wzoru zamieszczonego poniżej.