II pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż drzew „na pniu”

Gmina Czeremcha ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha ogłasza II pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż drzew „na pniu” rosnących na działkach o nr geod. 527 i 573 obręb Czeremcha stanowiących własność Gminy Czeremcha

Przetarg obejmuje sprzedaż 13 sztuk drzew „na pniu” o łącznej masie szacunkowej około 19,979 m3. Cena minimalna sprzedaży wynosi: 1621,68 zł netto.
Termin usunięcia drzew i zakrzaczenia oraz uporządkowania terenu: do dnia 30.11.2022 r. Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki wraz z ich lokalizacją określa Załącznik do SWSD nr 2.
Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Warunkiem przystąpienia do sprzedaży jest dostarczenie (pocztą tradycyjną) w terminie do dnia 31.05.2022 r. do godziny 10:00, oferty zawierającej:
1.    Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w sprzedaży (Załącznik SWSD nr 3),
2.    Podpisane oświadczenia RODO (Załącznik SWSD nr 4),

Oferty cenowe należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż drzew „na pniu”, nie otwierać do 31.05.2022 r.  godz. 10:00”.

Oferty dostarczone po w/w terminie nie będą rozpatrzone.

Otwarcie ofert nastąpi 31.05.2022 r. godz. 10:00.

Warunki przystąpienia do sprzedaży drzew „na pniu” zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Sprzedaży Drzew „na pniu” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Dokumenty dotyczące sprzedaży drzew „na pniu” można uzyskać w siedzibie Sprzedającego, pok. nr 5 lub pobrać ze strony internetowej  https://ug-czeremcha.pbip.pl/?event=informacja&id=6725

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” modernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00109752/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.5.2022.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d737775d-712c-403c-a829-21c9e8002332

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” modernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00082720/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.4.2022.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9b0bf20d-2c76-4345-90f1-d138594a97c8

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy targowiska wiejskiego w Czeremsze

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy targowiska wiejskiego w Czeremsze, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu ,,Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji
lokalnych produktów" poddziałanie: "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury".

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00058171/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.2.2022.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d1b97505-9eba-429f-9d60-0b234e5e9494