Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023, jakie zamawiający - Gmina Czeremcha przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2023, sporządzony na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Czeremcha ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czeremcha. Położenie nieruchomości – obręb Wólka Terechowska, gmina Czeremcha. Numer działki – 145/1. Powierzchnia – 0,1940 ha (Br-ŁV – 0,0007 ha, Br-RV – 0,0002 ha, ŁV – 0,1631 ha, RV – 0,0300 ha). Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, położona w kompleksie zabudowy siedliskowej, z dostępem do drogi publicznej i możliwością uzbrojenia w sieć elektryczną i wodociągową. Cena wywoławcza nieruchomości – 26 100,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sto złotych 00/100). Wadium – 5 220,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100). Przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 2023 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, pokój nr 4.
Udział w niniejszym przetargu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Przebudowa i rozbudowa kotłowni węglowej w podpiwniczeniu budynku szkolnego wraz z wymianą źródła ciepła na kocioł na zrębki

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa kotłowni węglowej w podpiwniczeniu budynku szkolnego wraz z wymianą źródła ciepła na kocioł na zrębki na potrzeby realizacji zadania: „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej" na nieruchomości oznaczonej nr geod. 457 położonej w obrębie wsi Czeremcha przy ul. Szkolnej 2".

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00425327/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.8.2023.ESP

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-39f45053-61c8-11ee-9aa3-96d3b4440790