Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - ,,Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha”. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja druga.

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00019154/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.2.2023.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8570778f-9010-11ed-b4ea-f64d350121d2