Informacja dla rolników w sprawie suszy

susza 2023 indexOgólne zasady szacowania szkód / wzór wniosku

https://puw.bip.gov.pl/kleski-zywiolowe/szacowanie-szkod-w-rolnictwie.html

https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,2005032/

https://susza.iung.pulawy.pl/kategorie/

Kino pod chmurką

kino pod chmurką

KRUS informuje …

Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku Jacek Jarmołowicz  informuje, że z dniem 1 sierpnia 2023 r. na platformie GOV.PL uruchomiona zostanie nowa strona internetowa KRUS, dostępna pod adresem: www.gov.pl/krus.

Na nowej witrynie rolnicy znajdą wszystkie informacje z zakresu zabezpieczenia społecznego rolników, które były dostępne na dotychczasowej stronie.

Wraz z uruchomieniem portalu www.gov.pl/krus strona internetowa Kasy pod adresem - www.krus.gov.pl - przestanie być dostępna.

gun nowywww

Podziękowanie

podziekowanie2023

Pomoc pieniężna

Szanowni Państwo,
w związku z prośbą Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dot. potrzeby zwiększenia wiedzy na temat dostępnych dla osób uprawnionych form pomocy pieniężnej udzielanej przez ww. Urząd uprzejmie informuję, że zasady udzielania pomocy zostały określone ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 388).
Informacje dot. możliwości korzystania przez osoby o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych z pomocy pieniężnej jak również innych form wsparcia m.in. programów leczenia uzdrowiskowego i zakupu aparatów słuchowych, udzielanej przez UDSKiOR, znajdują się na stronie internetowej https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/sprawy-zdrowotne-isocjalne/ działacze-opozycji-i-osoby-represjonowane.html.
Uprzejmie proszę o rozpropagowanie powyższych informacji wśród osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy.

Z poważaniem
Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Mieczysława Nartowicz
Z-ca Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej