OGŁOSZENIE

akcyza 2023

Urząd Gminy Czeremcha przypomina producentom rolnym o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01 lutego 2024r. do 29 lutego 2024r.

Do wniosków należy dołączyć oryginały faktur potwierdzających zakup oleju napędowego

(faktury za okres od 01.08.2023r. do 31.01.2024r.).

BĘDZIE NOWY DRUK WNIOSKU NA 2024 ROK (dotychczasowe druki PRZESTANĄ OBOWIĄZYWAĆ !!!) dostępny w Urzędzie Gminy Czeremcha pokój Nr 14, na stronie internetowej Gminy Czeremcha lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czeremcha.

 

Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim zaprasza do składania ofert sprzedaży lasów i gruntów do zalesienia.

Oferowane do sprzedaży nieruchomości powinny spełniać następujące warunki:

- bezpośrednio przylegać do nieruchomości pozostających w zarządzie Lasów Państwowych

- stanowić las lub w planie zagospodarowania przestrzennego gminy być przeznaczone do zalesienia

- posiadać uregulowany stan prawny, brak obciążeń na rzecz osób trzecich oraz brak sporów granicznych

więcej informacji

Informacja

Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim uprzejmie informuje, że na mocy Zarządzenia nr 5/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie podziału nadzoru lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w Nadleśnictwie Bielsk w Bielsku Podlaskim, uległ zmianie podział gruntów oraz osoba pełniąca nadzór nad lasami niepaństwowymi w danym obrębie ewidencyjnym. Szczegóły przedstawiono w załączniku. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zaktualizowanie danych.

Zmiany w zarządzie KŁ Żubr w Hajnówce

Szanowni Państwo

Zarząd Koła Łowieckiego ŻUBR w Hajnówce informuje, że do kontaktów roboczych w zakresie w przebiegu polowań, myśliwych przebywających w określonych obwodach łowieckim nr: 260, 261, 262 oraz 295 wyznaczeni zostali nw. członkowie zarządu koła:

- Anatol Kalinowski, email: anatolka3@wp.pl, tel. 605434461

- Łukasz Kalinowski, email: wujek947@wp.pl, tel. 501769043.