OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi pt. "ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY CZEREMCHA. Numer ogłoszenia: 404604 - 2014; data zamieszczenia: 10.12.2014", Znak: GGiOŚ.271.2.2014.IL.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi pt. "ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY CZEREMCHA" Numer ogłoszenia: 393114 - 2014, Znak: GGiOŚ.271.1.2014.IL .

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

 

 

Gmina Czeremcha informuje , iż w postępowaniu:

zapytanie ofertowe z dnia 28.04.2014 r.

"Udzielenie kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Czeremcha w kwocie 1 600 000,00 zł", znak sprawy: Fn.3052.2.2014,

najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku.