Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czeremcha”, znak sprawy GGiOŚ.271.2.2014.IL.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: GGiOŚ.271.2.2014.IL, Nazwa zadania: "ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY CZEREMCHA”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi pt. "ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY CZEREMCHA. Numer ogłoszenia: 404604 - 2014; data zamieszczenia: 10.12.2014", Znak: GGiOŚ.271.2.2014.IL.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Nr GGiOŚ.271.1.2014.IL w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. ,,Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czeremcha” zamieszczone na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 393114-2014; data zamieszczenia 01.12.2014 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: GGiOŚ.271.1.2014.IL, Nazwa zadania: "ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY CZEREMCHA”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi pt. "ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY CZEREMCHA" Numer ogłoszenia: 393114 - 2014, Znak: GGiOŚ.271.1.2014.IL .

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż: 1. 23 kontenerów metalowych TYP KP7S posiadających trzy komory na odpady i sześć otworów do wrzucania odpadów cena za jedną sztukę wynosi 970,00 zł brutto ( dziewięćset siedemdziesiąt zł) postąpienie nie mniej niż 30,00 zł brutto 2. 2 kontenerów metalowych TYP KP7 jednokomorowych posiadających sześć klap do wrzucania odpadów. cena za jedną sztukę wynosi 870,00 zł brutto(osiemset siedemdziesiąt zł) postąpienie nie mniej niż 30,00 zł brutto

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Czeremcha informuje , iż w postępowaniu:

zapytanie ofertowe z dnia 28.04.2014 r.

"Udzielenie kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Czeremcha w kwocie 1 600 000,00 zł", znak sprawy: Fn.3052.2.2014,

najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku.

 

Odpowiedź na zapytanie

Zawiadamiam, iż w postępowaniu pn. "Udzielenie kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Czeremcha w kwocie 1 600 000,00 zł", znak sprawy: Fn.3052.2.2014. wpłyneło zapytanie.