Wymiana pieca w świetlicy wiejskiej w Wólce Terechowskiej

Gmina Czeremcha informuje, iż w ramach funduszu sołeckiego zrealizowała zadanie dot. wymiany pieca w świetlicy wiejskiej w Wólce Terechowskiej. Montaż pieca został ukończony w dniu 05.06.2023r.

Celem zadania jest poprawa warunków korzystania ze świetlicy wiejskiej przez mieszkańców.

W ramach zadania zakupiono materiały do montażu pieca kozy w firmie TERMITECH A. Kondraciuk Spółka Jawna Białystok za kwotę 4057,20 zł oraz wykonano montaż pieca w świetlicy wiejskiej  przez firmę ZAPIECEK Andrzej Ochrycewicz, ul. Kleszczelowska 60, Orla za kwotę 2800 zł.

Całkowita wartość zadania pokryta z funduszu sołeckiego sołectwa Wólka Terechowska: 6857,20 zł.

 image001  image003

 

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha

W dniu 25.04.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha Wójt Gminy Jerzy Wasiluk podpisał umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha” z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – tj. firmą: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa ul. Miodowej i części ul. Długiej.

Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 3.970.440,00 zł brutto. 

Termin zakończenia prac budowlanych wynosi 17 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 25.09.2024 r.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Inwestycja ma na celu zmianę nawierzchni dróg o nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną oraz poprawę bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg na terenie miejscowości Czeremcha. Kwota dofinansowania: 2.607.476,00 zł

 

   DSC_0434.jpg  DSC 0437

 

  

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha

PL 18 11 2021

W dniu dzisiejszym w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha Wójt Gminy Jerzy Wasiluk podpisał umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha” z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – tj. firmą Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa następujących dróg: dwa odcinki ul. Długiej, ul. Łąkowa, ul. Nowa, ul. Przydworcowa, ul. Wiejska i ul. Wiśniowa.

Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 9 667 800,00 zł brutto. 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 8 005 000,00 zł.

Termin zakończenia prac budowlanych wynosi 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 23.05.2024 r.

 

 umowa 1  umowa 2  umowa 3  drogi

 

  

Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeremsze

Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych Straży Pożarnych”.

W ramach projektu zakupiono:

- ubranie specjalne – 4 szt.

- kominiarki strażackie – 5 szt.

- buty strażackie gumowe – 6 szt.

- ubranie koszarowe – 5 szt.

- buty strażackie specjalne – 9 szt.

- pilarkę STIHL – 1 szt.

- prądownicę – 2 szt.

- szelki bezpieczeństwa – 1 szt.

- tłumicę gumową – 1 szt.

- linkę strażacką – 2 szt.

- drabinę nasadkową – 1 szt.

- rękawice pożarnicze specjalne – 10 szt.

Całkowity koszt zadania: 32 445,00 zł

Kwota dofinansowania: 23 994,84 zł

Zakup ciągnikowej równiarki drogowej (zgarniacza drogowego)

Gmina Czeremcha informuje, iż w ramach funduszu sołeckiego wspólnie z sołectwami Berezyszcze, Bobrówka, Czeremcha, Czeremcha-Wieś, Jancewicze, Opaka Duża, Pohulanka, Wólka Terechowska, Zubacze zrealizowała zadanie dot. Zakupu ciągnikowej równiarki drogowej (zgarniacza drogowego) ZDH 300 montowanego do ciągnika rolniczego, służącego do wyrównywania i naprawy dróg gruntowych.

Dostawa zgarniacza nastąpiła w dniu 05.01.2023 r.

Wykonawcą zadania jest ZREMB POLAND Sp. z o.o., ul. Kościuszki 103/107, 21-560 Międzyrzec Podlaski.

Całkowita wartość zadania: 147.600,00 zł

Kwota pokryta z funduszu sołeckiego: 146.309,84 zł.

 

dsc_0242
dsc_0242
dsc_0256
dsc_0256
dsc_0257
dsc_0257
dsc_0261
dsc_0261